Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego

Data: 2011-03-13

ISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE Główny księgowy (nazwa stanowiska pracy) Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:     Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania 1.         Ewa Siwek                                           .                      Nowe Bielice 53 L     Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 07.01.2011 r.o godz. 11.00                                                                                           ........................................................... (data i podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 1 OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW p. Ewy Siwek

Kryteria oceny członek Komisji P Wanda Wołontowicz członek Komisji P Grażyna Fortuna członek Komisji P.Daniel Mikołajczyk członek Komisji P Iwona Krysińska Ilość punktów
Ilość punktów
posiadane wykształcenie 3 3 3 3 12
dodatkowe kwalifikacje 3 3 3 3 12
doświadczenie zawodowe 3 3 3 3 12
autorskie propozycje 3 3 3 3 12
Razem: 48

Załącznik Nr 2 OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ p. Ewy Siwek

Kryteria oceny członek Komisji p........... członek Komisji p......... członek Komisji p......... członek Komisji p........ Ilość punktów
Ilość punktów
predyspozycje i umiejętności 3 3 3 3 12
wiedza 3 3 3 3 12
obowiązki i zadania w poprzednim zatrudnieniu 3 3 3 3 12
cele zawodowe 3 3 3 3 12
Razem: 48


Załącznik Nr 3 ZESTAWIENIE PUNKTOWE

L.p Imię i nazwisko kandydata Ilość punktów Łącznie
za ocen merytoryczną dokumentów za rozmowę kwalifikacyjną
1. Ewa Siwek 48 48 96
2
3.
4.
5.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 9 w Koszalinie Główny Księgowy (nazwa stanowiska pracy)   1.       W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłała 1 osoba   2.       Komisja w składzie: 1)       Wanda Wołontowicz 2)       Grażyna Fortuna 3)       Daniel Mikołajczyk 4)       Iwona Krysińska   3.       Po przeprowadzeniu naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

Lp. Imię i nazwisko Adres Ocena merytoryczna dokumentów Wynik rozmowy Razem
1 Ewa Siwek Nowe Bielice 53 L 48 48 96

4.       Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie):   ü       Analiza dokumentów ü       Rozmowa kwalifikacyjna   5.       Uzasadnienie wyboru:   Z analizy dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia zadań głównego księgowego i wykazała się wiedzą w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetowej. Przedstawiła przejrzystą koncepcję pracy na stanowisku głównego księgowego.   6.       Załączniki do protokołu:   1)       kopia ogłoszenia o naborze, 2)       kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów, 3)       wyniki: a)       oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych; b)       rozmowy kwalifikacyjnej.    Protokół sporządził:                                                                                                        Podpisy członków Komisji:                07.01.20011r   Iwona Krysińska                                                   ....................................                                                                                                        ..................................... .................................... .....................................


Regulamin naboru

Data: 2011-03-13

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze W Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I
Postanowienia ogólne § 1. 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie     w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. 2. Nabór, o którym mowa w ust 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego. 3. Zatrudnienie na stanowiska, o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie umowy o  pracę na czas nieokreślony lub czas określony z zastrzeżeniem § 1 ust. 4. 4. W przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 5. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniana na stanowiskach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 6. Niniejszy Regulamin nie obejmuje: 1)      stanowisk pomocniczych i obsługi; 2)      pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko, po spełnieniu wymagań art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych; 3)      pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności;); 4)      pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym przeniesionych do pracy w innej, tej samej lub innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przyjmującej.     Rozdział II Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym § 2. 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w szkole na stanowisku urzędniczym może być osoba, która: 1)      jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 4)      posiada co najmniej wykształcenie średnie; 5)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6)      cieszy się nieposzlakowana opinią. 2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba , która : 1)      spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1, pkt 1-6 oraz dodatkowo: 2)      posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 3)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.   Rozdział III Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze § 3. 1 . Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor szkoły: 1) w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego - z własnej inicjatywy; 2)   w przypadku stanowiska urzędniczego - na wniosek Kierownika Działu. 2.  Wniosek, o którym mowa w ust.1, pkt 2, powinien być przekazany co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Kierownik Działu zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji Dyrektora szkoły projekt opisu stanowiska urzędniczego objętego procedurą naboru. . 4. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. W przypadku stanowisk kierowniczych opisu dokonuje Dyrektor szkoły. 6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1)      dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko; 2)      określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują; 3)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego        wyposażenia; 4)       określenie odpowiedzialności,; 5)      inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy; 6)      analizę kosztów zatrudnienia pracownika. 7. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.   Rozdział IV Powołanie Komisji Rekrutacyjnej § 4. 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 9 w Koszalinie 2.W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić: 1)      Dyrektor lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora; 2)      Sekretarz szkoły; 3)      Kierownik Działu wnioskujący o zatrudnienie; 4)      Kierownik ds. kadr; 5)      inne osoby wskazane przez Dyrektora szkoły. 3.      Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 4.      W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie   rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 5.      Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 6.      Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia sekretarka szkoły.   Rozdział V Etapy naboru § 5. 1. Etapami naboru są: 1)      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko; 2)       Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych; 3)       Wstępna selekcja kandydatów- analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych; 4)       Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne; 5)       Selekcja końcowa:        a ) rozmowa kwalifikacyjna, 6)      Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru; 7)       Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę; 8)      Ogłoszenie wyników naboru.   Rozdział VI Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko § 6. 1 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym ,w tym kierowniczym stanowisku     urzędniczym, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego zwanym dalej „BIP" oraz na tablicy informacyjnej w  Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności: 1)     nazwę i adres szkoły; 2)     określenie stanowiska urzędniczego; 3)     określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; 4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 5)      wskazanie wymaganych dokumentów; 6)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 1.      Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie. 2.      Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.   Rozdział VII
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych § 7. 1.Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku. 2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się: 1)      list motywacyjny; 2)      życiorys - curriculum vitae; 3)      oryginał kwestionariusza osobowego; 4)      kserokopie świadectw pracy; 5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 6)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 7)      oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku; 8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za       przestępstwo popełnione umyślnie. 3.      Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne   stanowisko i tylko w formie pisemnej. 4.      Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. Rozdział VII Procedura naboru § 8. 1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest w dwóch etapach. 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje    analizy dokumentów aplikacyjnych i ocenia spełnienie warunków formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze celem ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania, 3. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze , w rozumieniu kodeksu cywilnego i umieszcza się w BIP. 4. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 5. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z: 1)   oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych; 2)      rozmowy kwalifikacyjnej.   § 9. 1. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych 1)      oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji        Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi za każdy niżej wymieniony obszar punkty w skali 1 - 3 ; a)      posiadane wykształcenie, b)       dodatkowe kwalifikacje: kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe, znajomość języka obcego, c)      doświadczenie zawodowe;   2.      Formularz oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.   § 10. Rozmowa kwalifikacyjna 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 2. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty za każdy niżej wymieniony obszar w skali 1 - 3: 1)     predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków; 2)     posiadanie wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko; 3)     obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata; 4)     cele zawodowe kandydata. 3. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 6.             § 11. 1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wybiera      kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów z oceny          merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Formularz zestawienia punktowego stanowi załącznik  Nr 7 do Regulaminu. 3.      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.   Rozdział VIII Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze § 12. 1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół. 2. Protokół zawiera: 1)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę          kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów; 2)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; 3)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 4)      uzasadnienie danego wyboru; 5)      skład Komisji prowadzącej nabór. 4.      Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 5.      Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor szkoły.   Rozdział IX Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego § 13. 1.Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechnia się niezwłocznie    po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole oraz przez opublikowanie w BIP przez co najmniej 3 miesiące. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 1)      nazwę i adres jednostki; 2)      określenie stanowiska urzędniczego; 3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na to stanowisko.. 3.      Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu. 4.      Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku   kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.   Rozdział X Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi § 14. 1.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru      zostaną dołączone do jego akt osobowych. 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu       i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. 4.Przesłanie osobom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym i nie przyjętym     podziękowań i informacji o wynikach naboru.       ....................................         / podpis dyrektora /


Ogłoszenie o naborze

Data: 2011-03-13

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 9 W Koszalinie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
1.      Wymagania niezbędne:
ü      Ukończone studia wyższe ekonomiczne.
ü      Umiejętność obsługi programów rachunkowo-księgowych oraz pakietu Office.
ü      Doświadczenie zawodowe - 3 lata stażu pracy w księgowości .
2.      Wymagania dodatkowe:
ü      Ukończone kursy doskonalące.
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań głównego księgowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości
4.      Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny;
2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3)   oryginał kwestionariusza osobowego;
4)       kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)   
potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
7)       oświadczenie o niekaralności;
8)       oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
9)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
10)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych     
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.12.2010. godz. 12.00
na adres: Szkoła Podstawowa nr 9 ul Powstańców Wielkopolskich 23 75-100 Koszalin  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 07.01.2011r.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sp9.koszalin.ibip.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 67 86
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie w terminie do dnia 30 kwietnia 2011r.


Protokoły z przeprowadzonych kontroli

Data: 2011-03-13

Protokół z kontroli przeprowadzonej

w   Szkole Podstawowej Nr 9   im. Mikołaja Kopernika

w    K o s z a l i n i e

__________________________________________________________________________

jednostka kontrolowana :

Szkoła Podstawowa Nr 9 im.  Mikołaja Kopernika

75-100 Koszalin, ul. Powstańców Wielkopolskich 23

forma prawna:

jednostka budżetowa

kierownictwo jednostki:

Dyrektor                      - Wanda Wołontowicz - powołana na stanowisko Dyrektora z dniem

1.09.1997      roku (na okres 5 lat, przedłużono z dniem 19.08.2002 roku

na okres 5 lat).

Główny Księgowy     - Jolanta Skupińska zatrudniona od 16.08.1996 r.

podstawa badania:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 49/05 Prezydenta Miasta Koszalina  z dnia 4 kwietnia 2005 roku

 

Czas kontroli:

6.04.2005 r. - 22.04.2005 r., z przerwą od 6.04.2005 r. - 11.04.2005 r.

 

Kontrolujący:

Kierownik zespołu kontrolnego:

1. Zdzisław Dąbrowski                        - inspektor Biura Kontroli

członkowie zespołu:

2. Grażyna Nowak                             - inspektor Biura Kontroli

3. Krzysztof Stobiecki                       - inspektor Wydziału Edukacji

 

Zakres kontroli:

1.      Uregulowania organizacyjno - prawne.

2.      Gospodarka finansowa.

3.      Zamówienia publiczne.

 

Kontrola przeprowadzona została w trybie określonym w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 60/04 z dnia 22 marca 2004 roku Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kontroli stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostek podlegających kontroli organów

I. UREGULOWANIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE.

 

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie działa w oparciu o Statut uchwalony w dniu 1 września 1992 r., którego zgodność z prawem potwierdził Kurator Oświaty w Koszalinie pismem syg. KO.II.013-58/93 (ujednolicony  dniu 13 września 2003 roku).

Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, zawiera informacje określone w art. 60 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, w tym  między innymi:

 • nazwę i typ Szkoły;
 • cele i zadania Szkoły oraz sposób ich wykonywania;
 • organy Szkoły i ich kompetencje (Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Uczniowska, Rada Rodziców);
 • organizację oddziałów Szkoły;
 • zakres zadań nauczycieli, prawa i obowiązki uczniów;
 • szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Szkoły.

 

Szczegółowa organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 9 w okresie kontrolowanym  tj. w 2004 roku  została określona w:

a)     arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2003/2004

b)    arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2004/2005.

 

Liczbę godzin i nadgodzin oraz ich przydział poszczególnym nauczycielom, jak również etaty pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2003/2004 zostały zatwierdzone w arkuszu organizacji SP Nr 9 na rok szkolny 2003/2004 w dniu 15 maja 2003 roku, który został podpisany przez Prezydenta Miasta Mirosława Mikietyńskiego. Aneksy do organizacji roku szkolnego zostały wniesione: 18 września i 24 października 2003 roku. W badanym okresie tj. w roku 2004 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 wniesiono dwa  aneksy nr 3 i nr 4 - odpowiednio 20 stycznia oraz 7 maja  2004 roku.

 • aneks nr 3 z 20 stycznia 2004 roku dotyczył przydzielenia 9 godzin przeznaczonych na nauczanie indywidualne ucznia klasy IV - M.Z. orazzwiększania zatrudnienia o jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy w dziale administracji i obsługi (konserwator).
 • aneks nr 4 z dnia 7 maja dotyczył przydzielenia 9 godzin przeznaczonych nanauczanie indywidualne ucznia klasy IV - K.K.

Wprowadzone aneksami zmiany spowodowały zwiększenie ilości realizowanych godzin  ogółem z 856 na 874, ta ilość godzin była realizowana do końca roku szkolnego 2003/2004.

 

Od 1 września 2004 roku, Szkoła pracowała w oparciu o arkusz organizacji na rok szkolny 2004/2005, który został zatwierdzony w dniu 31 maja 2004 roku przez Prezydenta Miasta Mirosława Mikietyńskiego.

W roku szkolnym 2004/2005 w okresie od września do grudnia 2004 roku zostały wniesiony aneks nr 1 z dnia 14 września 2004 roku, który dotyczył:

-         zmniejszenia liczby  godzin wychowania fizycznego w klasie VIe z powodu likwidacji podziału na grupy,

-         przydziału 3 godzin na kształcenie specjalne uczennicy klasy V - K.S.,

-         przydziału 9 godzin na nauczanie indywidualne ucznia klasy VIe - P.Z.,

-         przydziału 9 godzin na nauczanie indywidualne ucznia klasy VIa - M.P.,

-         przydziału 9 godzin na nauczanie indywidualne ucznia klasy VId - M.Z.,

-         przydziału 9 godzin na nauczanie indywidualne ucznia klasy IVc - K.K.,

-         zmiana przydziału godzin nauczycielowi tańca,

-         zmian nauczyciela w kl. Ia  za p. M.M. przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia - p. M.S.

-         vacat - kształcenie zintegrowane - zatrudnienie 2 nauczycieli o tej specjalności .

Wprowadzone aneksem nr 1 zmiany spowodowały zwiększenie ilości realizowanych godzin  ogółem z  924 (w tym ponadwymiarowych 100) do 960
(w tym ponadwymiarowych 148).

Wyżej wymieniona w ilość godzin była realizowana do końca grudnia 2004 roku.

II. Polityka kadrowa.

 

1. Pracownicy pedagogiczni.

Liczbę etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2003/2004 oraz 2004/2005 przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Lp.

Stanowisko

Liczba etatów w roku szkolnym 2003/2004

Liczba etatów w roku szkolnym 2004/2005

1

Dyrektor

1

1

2

Wicedyrektor

2

2

3

Nauczyciele pełnozatrudnieni

33

37

4

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

2

4

5

Pedagog

1

1

6

Bibliotekarz

1

1

7

Świetlica

2

2

Razem

42

48

 

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych nauczycieli ustalono, że zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 było zgodne ze stanem zatrudnienia określonym w arkuszach organizacyjnych szkoły.

Strukturę zatrudnienia wg stopnia awansu zawodowego przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Stan na 31 grudnia

2004 roku

1

DYPLOMOWANI

14

2

MIANOWANI

27

3

KONTRAKTOWI

6

4

STAŻYŚCI

1

Ogółem / ilość osób wg arkusza organizacyjnego/

48

W wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w teczkach akt osobowych  niżej wymienionych nauczycieli ustalono, że w aktach znajdują się dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczycieli do nauczania przedmiotów zgodnie z ukończonymi kierunkami studiów, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego wydane na podstawie art. 9 b. ust. 4 pkt. 1, 2, 3 Karty Nauczyciela (Dz.U.1997. Nr 46 poz. 357 z późniejszymi zmianami) odpowiednio: przez dyrektora szkoły, organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

D.W.- nauczyciel dyplomowany: dyplom ukończenia studiów magisterskich  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie matematyki;  nauczyciel zatrudniony w SP Nr 9 od 01.09.1990 r. na etacie nauczyciela matematyki z informatyką, dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką.

D.W. w okresie od 01.09.2002 r do 31.05.2005 r. sprawuje funkcję opiekuna stażu nauczyciela R.F., ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Za w/w czynności D.W. otrzymuje dodatek w wysokości 30 zł miesięcznie (zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/494/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/341/2000 Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 8 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli §4 ust.3 pkt.1).  Przedmiot przydzielony - matematyka.

M.R. - nauczyciel dyplomowany, dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym - specjalność nauczanie początkowe. Zatrudniony w SP Nr 9 od 01.09.1987 roku, ukończone studia podyplomowe - informatyka w szkole oraz kursy kwalifikacyjne z terapii pedagogicznej oraz technologie informacyjne.  Przedmiot przydzielony - kształcenie zintegrowane.

W przypadku nauczyciela kontraktowego w aktach osobowych zgromadzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje do nauczania przedmiotu zgodnie z ukończonymi kierunkami studiów  oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu, nadanym na podstawie art.9 b ust.4 pkt 1 Karty Nauczyciela, przez dyrektora szkoły. Sprawdzono pod tym względem  teczkę akt osobowych nauczyciela  kontraktowego  A.O.

A.O.- nauczyciel kontraktowy dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia w zakresie nauczania j. angielskiego. Od dnia 1 września 2003 roku A.O. jest zatrudniony na etacie nauczyciela j. angielskiego w pełnym, wymiarze czasu pracy, ukończone studia podyplomowe z  oligofrenopedagogiki.

W przypadku nauczyciela mianowanego w aktach osobowych zgromadzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje do nauczania przedmiotu zgodnie z ukończonymi kierunkami studiów  oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nadanym na podstawie art.9 b ust.4 pkt 1 Karty Nauczyciela, przez organ prowadzący. Sprawdzono pod tym względem  teczkę akt osobowych nauczyciela mianowanego:

N.B.- nauczyciel mianowany dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym w zakresie wychowania muzycznego oraz kursy kwalifikacyjne z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, bibliotekoznawstwa. Zatrudniony w SP Nr 9 od 01.09.1987 roku.  Przedmiot przydzielony - muzyka oraz gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w celu dopełnienia etatu.

 

2. Pracownicy administracji i obsługi.

 

Na podstawie akt osobowych i list obecności ustalono, że stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi jest zgodny z ilością etatów  zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2003/2004  wraz z aneksem nr 3 oraz na rok szkolny 2004/2005, dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Liczba etatów w roku szkolnym 2003/2004

Liczba etatów

w roku szkolnym 2004/2005

1

Główny Księgowy

1

1

2

sekretarz

1

1

3

kierownik gospodarczy

1

1

4

referent ds. płac i kadr

1+1

1+1

5

woźny / konserwator

1

2*

6

szatniarz

1

1

7

sprzątaczki

5

5

 

Razem

12

13

*etat wprowadzony aneksem nr 3 w styczniu 2004 roku

 

3. Dyscyplina pracy.

W placówce obowiązuje Regulamin Pracy, wprowadzony zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w dniu 5 maja 1997 r., uzgodniony z  organizacjami związkowymi. Na ostatniej stronie Regulaminu, pracownicy poświadczyli podpisami zapoznanie się z jego treścią.

Aktualnie - znowelizowany Regulamin Pracy - skierowano do organizacji związkowych w celu dokonania uzgodnień.

Zapisy w Regulaminie pracy są zgodne z art. 1041 Kodeksu Pracy.

W toku kontroli ustalono:

1.     Listy obecności dla pracowników administracji i obsługi podpisywane są na bieżąco.

2.     W celu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy, wykorzystywanego przez pracowników na wyjścia w sprawach służbowych oraz sprawach prywatnych w Szkole prowadzona jest :

 • książka wyjść - w 2004 roku nie było odnotowanych wyjść prywatnych w godzinach pracy.
 • karta ewidencji rocznej czasu pracy pracowników administracji i obsługi - rozliczenia dokonywane są kwartalnie .

W Szkole Podstawowej Nr 9 środki ochrony indywidualnej, odzież robocza oraz środki czystości są wydawane pracownikom zgodnie z zasadami określonymi w  załącznik do Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 9
w Koszalinie z dnia 10.01.1999 r.

Odzież robocza, środki ochrony indywidualnej  wydawane są osobom zajmującym następujące stanowiska:

§        bibliotekarz,

§        nauczyciel plastyki,

§        nauczyciel wychowania fizycznego,

§        szatniarz,

§        sprzątaczka,

§        rzemieślnik wykonujący pracę na zewnątrz,

§        konserwator.

Wydawanie środków ochrony oraz odzieży roboczej potwierdzane jest w imiennych kartotekach. Środki czystości nie są wydawane indywidualnie, natomiast są ogólnodostępne w łazienkach dla personelu.

 

4. Akta osobowe pracowników Szkoły.

 

Dokumentację związaną ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych prowadzi specjalista ds. kadr p. Gabriela Szeflińska, natomiast dla  pracowników administracji i obsługi p. Daniel Mikołajczyk - kierownik gospodarczy  (łącznie 61 teczki akt osobowych). Akta osobowe pracowników Szkoły przechowywane są w oddzielnym zamykanym pomieszczeniu w szafie metalowej. Pomieszczenie znajduje się na piętrze budynku Szkoły.

Do losowej kontroli wybrano 6 teczek akt osobowych poniższych pracowników:

 • A.O. - nauczyciel
 • B.N. - nauczyciel
 • D.W.- nauczyciel
 • M.R. - nauczyciel
 • I.K. - sekretarz szkoły
 • Cz.I. - konserwator

 

Ustalono, że:

1.      Dokumentacja związana z aktualnym stosunkiem pracy, zgromadzona została w aktach osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami /Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika/.

2.  Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt pracowników są ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części zawiera pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.

3.  W aktach przechowywane są oświadczenia pracowników potwierdzające zapoznanie się ze statutem szkoły.

4. W kontrolowanych aktach osobowych znajdowały się zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualne orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi wszystkich pracowników  znajdują się w oddzielnym segregatorze.

 

Lp.

Inicjały pracownika

Zaświadczenie lekarskie

Data szkolenia okresowego BHP

Data wydania

Data ważności

1

A.O.

16.03.2005

16.03.2006

01.03.2004

2

B.N.

26.03.2003

26.03.2006

06.04.2000

3

D.W.

26.03.2003

26.03.2006

25.03.2003

4

M.R.

26.03.2003

26.03.2006

06.04.2000

5

I.K.

27.08.2003

27.08.2007

03.11.2003

6

Cz.I.

19.01.2004

19.01.2007

01.03.2004

 

5. Urlopy.

Plan urlopów pracowników administracji i obsługi za 2004 rok został podpisany w dniu 13 marca 2004 roku przez dyrektora SP Nr 9 i uzgodniony z organizacjami związkowymi. W planie urlopów na 2004 rok uwzględniono wszystkich pracowników oraz zaplanowano urlopy wypoczynkowe w pełnym przysługującym wymiarze.

Do dnia 31.03.2004 roku 11 pracowników nie wykorzystało urlopów wypoczynkowych przysługujących za 2004 rok, ilustruję to poniższe  zestawienie:

 

Lp

Nazwisko pracownika

Ilość dni niewykorzystanego urlopu

na dzień 31.12.2004 r.

Ilość dni niewykorzystanego urlopu

na dzień 31.03.2005 r

1

D.S. - sprzataczka

13

13

2

B.I. - sprzataczka

9

9

3

HJ. - szatniarka

4

4

4

I.K. -

9

9

5

E.B. - sprzataczka

6

6

6

D.M. - kierownik gospod.

17

17

7

G.Sz. -

5

4

8

M.Z. - sprzataczka

6

6

9

J.S. - Główny ksiegowy

2

1

10

M.Sz. - specjalista

4

4

11

Cz.I. - konserwator

26

25

R a z e m

101

98

 

Na podstawie kart ewidencji czasu pracy pracownika oraz list obecności pracowników administracji i obsługi stwierdzono, że ww. pracownicy na dzień 31.03.2005 r. nie wykorzystali 98 dni urlopu wypoczynkowego za 2004 r. Powyższe działanie jest niezgodne z art. 168 Kodeksu pracy - „urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art.163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielonego zgodnie z art. 1672".

 

II. GOSPODARKA FINANSOWA

 

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 9 na 2004 rok wynosił:

Dochody
 • dział 758 - 1.300,00 zł
 • dział 801 - 50.400,00 zł
RAZEM                 - 51.700,00 zł

Wydatki:

 • dział 801 - 2.362.990,00 zł.
 • dział 854 - 74.983,00 zł.

RAZEM              - 2.437.973,00 zł.

Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych powierzono pani Jolancie Skupińskiej  zakresem czynności z dnia 16.08.1996 r. Ponadto na podstawie art.4 ustawy o rachunkowości oraz art.35 Ustawy o finansach publicznych Dyrektor Szkoły z dniem 10.01.2005 r. powierzył Głównemu Księgowemu odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

1. Uregulowania wewnętrzne.

 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości określono:

 • rok obrotowy, którym jest rok kalendarzowy oraz okresy sprawozdawcze tj.miesiąc, kwartał i rok kalendarzowy,
 • opis przyjętych zasad rachunkowości,
 • zasady ochrony danych, gromadzenia i archiwizowania;
 • wykaz kont syntetycznych stosowanych w Szkole Podstawowej Nr 9 wraz zopisem przyjętych zasad księgowania na nich operacji gospodarczych;
 • zasady tworzenia, oznakowania i prowadzenia kont analitycznych oraz ich powiązania z kontami syntetycznymi;
 • zasady wyceny i inwentaryzacji aktywów i pasywów.

W placówce nie sporządzono dokumentacji opisującej zbiory danych tworzące księgi rachunkowe (brak wykazu ksiąg rachunkowych).

Ponadto ustalono, że w części opisowej przyjętych zasad rachunkowości w zakresie tworzenia kont analitycznych (wg. klasyfikacji budżetowej) przyjęto rozwiązania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz  planów dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

W wyniku analizy wykazu kont analitycznych ustalono, że  nie utworzono kont analitycznych wg. działu, rozdziału i paragrafu do konta syntetycznego:

 • 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
 • 730 - Sprzedaż towarów i wartości ich zakupu
 • 750 - Przychody i koszty finansowe
 • 760 - Pozostałe przychody i koszty

2. Gospodarka kasowa.

 

Zasady gospodarki kasowej zostały uregulowane w Instrukcji kasowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2/93 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 z dnia 1 września 1993 r. oraz dokumencie pn. Obieg dokumentów Szkoły Podstawowej Nr 9 w pkt. V Dokumentacja kasowa.

W okresie objętym kontrolą czynności  kasjera wykonywała pani Mariola Skup (zatrudniona na stanowisku specjalisty), której obowiązki  określone zostały w zakresie czynności z dnia 19.10.1993 r.

W dniu 1.09.1993 r. kasjer złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości oraz zobowiązał się do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W dniu  15.04.2005 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę kasy w Szkole Podstawowej Nr 9 stwierdzając, że stan gotówki w kasie oraz stan gotówki wykazany w raporcie kasowym nr 11/IV/2005 i nr 12/IV/2005 jest zgodny.  Protokół z kontroli kas stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ewidencja operacji kasowych finansowanych ze środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych środków budżetowych, środków ZFŚS dokonywana jest w jednym raporcie kasowym, z zachowaniem ciągłości numeracji. Kontroli poddano raporty kasowe od stycznia do grudnia 2004 roku.

Ustalono, że:

1.  Raporty kasowe sporządzano w terminach określonych w „Instrukcji kasowej" (za okresy kilkudniowe, 10-cio dniowe - dekadowo).

2. Dokumenty źródłowe wprowadzano do raportów kasowych z datą operacji gospodarczych - zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

3.  Dyrektor placówki aneksem z dnia 2 stycznia 2001 r. do Zakładowego Planu Kont na 2001 r. ustalił pogotowie kasowe w wysokości 1000 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Szkoły. Wysokość pogotowia kasowego do czasu rozpoczęcia kontroli nie uległa zmianie.

4. Po kontroli 46 raportów kasowych nie stwierdzono przypadków przekroczenia ustalonego pogotowia kasowego.

5.  Rachunki stanowiące postawę dokonania wydatków były poddawane kontroli pod względem merytorycznym (Dyrektora Szkoły, Kierownika Administracyjno-Gospodarczego) oraz formalno-rachunkowym przez Głównego Księgowego.

6.  Rachunki zatwierdzane były do wypłaty przez Dyrektora i Głównego Księgowego Szkoły.

7.     Na fakturach i rachunkach, stanowiących podstawę dokonania wydatków, brak jest informacji w zakresie stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych.

8.      Kontrolę kasy przeprowadzono na koniec roku obrotowego tj. 31.12.2004 r. oraz doraźnie w dniach: 28.05.2004 r.;  2.07.2004 r.;  26.07.2004 r.;  5.10.2004 r.

3. Udzielanie zaliczek na wydatki do rozliczenia.

 

W kontrolowanym okresie w Szkole Podstawowej Nr 9 udzielono 23 zaliczek. Na podstawie dokumentów źródłowych (w okresie: styczeń - grudzień 2004 r.) ustalono, że:

1.   W placówce nie określono zasad udzielania i rozliczania zaliczek.

2.   Wnioski będące podstawą wypłaty zaliczki były zatwierdzane do wypłaty przez Głównego księgowego oraz Dyrektora Szkoły.

3.   Tylko w dwóch przypadkach, na zatwierdzonym wniosku, określono termin rozliczenia zaliczki. W pozostałych wnioskach brak terminu jej rozliczenia.

4.    W siedmiu przypadkach rozliczenie zaliczek jednorazowych następowało  po terminie dwudziestodniowym i dłuższym:

- zaliczka dla W.M udzielona w dniu 22.01.2004 r., w wysokości 1.405 zł, rozliczona w dniu 24.02.2004 r;

- zaliczka dla E.B udzielona w dniu 24.02.2004 r., w wysokości 70 zł, rozliczona w dniu 29.03.2004 r;

-    zaliczka dla F.M udzielona w dniu 5.04.2004 r., w wysokości 3.780 zł, rozliczona w dniu 30.04.2004 r;

- zaliczka dla D.M udzielona w dniu 4.05.2004 r., w wysokości 1.000 zł, rozliczona w dniu 2.06.2004 r;

-    zaliczka dla W.M. udzielona w dniu 8.10.2004 r., w wysokości 4.500 zł, rozliczona w dniu 29.10.2004 r;

-    zaliczka dla W.K. udzielona w dniu 2.11.2004 r. w wysokości 350 zł, rozliczona w dniu 29.11.2004 r.

W jednym przypadku zaliczka udzielona Kierownikowi Gospodarczemu
w wysokości 200 zł. w dniu 1.07.2004 r. rozliczona została po 61 dniach tj. w dniu 31.08.2004 r. Szczegółowe rozliczenie zaliczek przedstawiono
w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

5.     Zaliczki rozliczano poprzez przedłożenie faktur i rachunków, które Każdorazowo podlegały kontroli merytorycznej, formalno - rachunkowej oraz zatwierdzeniu do rozliczenia. Zdarzenia gospodarcze podlegały ewidencji zgodnie z zasadami określonymi w polityce rachunkowości.

6.    Zaliczki wydatkowano na cele określone we wnioskach.

 

4. Rozliczanie podróży służbowych.

 

Z ewidencji podróży służbowych wynika, że w 2004 roku wystawiono 12 Poleceń wyjazdu służbowego.

Na podstawie delegacji rozliczonych w styczniu i grudniu 2004 r. stwierdzono, że kwoty ustalone do wypłaty zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenia były poddawane kontroli pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę. Polecenie wyjazdu służbowego dla Dyrektora Szkoły zatwierdzał Sekretarz Miasta i w jednym przypadku Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Zatwierdzenia rozliczenia delegacji Dyrektora dokonywał Wicedyrektor. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

5. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.

 

Kontrolujący ustalili, że w placówce prowadzonych jest pięć książek druków ścisłego zarachowania:

 • Książka założona w dniu 10.02.1992 r., w której ewidencjonowane sąnastępujące druki:

-         czeki gotówkowe;

-         dowody wypłaty KW (stan 0, ostatni zapis z dnia 3.01.2005 r. rozchód druków od nr 01-26);

-         dowody wpłaty KP (stan 0, ostatni zapis z dnia 29.03.2005 r. rozchód druków od nr 67-93).

 • Książka założona w dniu 2.12.2003 r. , w której ewidencjonowane są druki arkusze spisu z natury (stan 0 szt. ostatni wpis 4.12.2003 r. rozchód 48 szt.).
 • Książka założona w dniu 7.04.1993 r. , w której ewidencjonowane sąlegitymacje służbowe PKP. Na dzień 28.01.2005 r. stan 18 szt. stan zgodny.
 • Książka założona w dniu 1.10.1998 r. , w której ewidencjonowane sąlegitymacje szkolne. Stan na dzień 18.04.2005 r. wg. ewidencji 146 szt. w tym: blankiety nowe 91 szt, blankiety anulowane 70 szt.
 • Książka założona w dniu 16.06.1999 r. , w której ewidencjonowane sąświadectwa szkolne:

- świadectwa szkolne MEN II/1/2- stan ewidencyjny na dzień 18.06.2004 r. - 90 szt,

stan zgodny;

- świadectwa szkolne MEN II/3/2- stan ewidencyjny na dzień 14.06.2004 r. - 104 szt.

stan zgodny;

- świadectwa szkolne MENiS II/3-w/2- stan ewidencyjny na dzień 8.6.2004 r. - 30 szt.

stan zgodny;

- świadectwa szkolne MENiS II/10/2- stan ewidencyjny na dzień 24.02.2005 r. - 7  szt.

stan zgodny;

- świadectwa szkolne MEN II/10-w/2- stan ewidencyjny na dzień 9.06.2004 r. - 24 szt.

stan zgodny.

Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków jest kierownik administracyjno - gospodarczy oraz sekretarz szkoły. W toku kontroli ustalono, że w placówce z dniem 15.04.2005 r. Zarządzeniem Nr 2 /2005 w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, wprowadzono instrukcję oraz powierzono gospodarkę drukami sekretarzowi szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rozrachunki i rozliczenia.

 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Badaniem objęto zgodność danych wykazanych w deklaracji PIT 4 z ewidencją księgową oraz terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Dane przedstawiono w tabeli.

Miesiąc

Podatek

wg. ewidencji księgowej

Podatek

Deklaracja PIT- 4

Podatek

Deklaracja PIT-8A

Wynagrodzenie płatnika

Kwota przekazana do US

Data

Przelewu

Należna zaliczka wynagrodzenia ze stosunku pracy

Umowy zlecenia

Razem

Styczeń

7.215,50

7.215,50

-

7.215,50

-

21,60

7.193,90

18.02.2004

Luty

8.285,40

8.227,70

57,70

8.285,40

-

24,90

57,70

8.202,80

2.03.2004

11.03.2004

Marzec

17.118,60

17.118,60

-

17.118,60

-

51,40

17.067,20

19.04.2004

Kwiecień

12.162,28

11.808,30

-

11.808,30

354,00

 

35,40

1,10

 

352,90

3.126,80

8.646,10

7.05.2004

7.05.2004

20.05.2004

K-0

Maj

9.371,20

9.371,20

-

9.371,20

-

28,10

9.343,10

18.06.2004

Czerwiec

15.682,40

14.494,40

-

14.494,40

1.188,00

 

43,50

3,60

-1,80

1.184,40

6.080,80

7.212,20

30.06.2004

30.06.2004

16.07.2004

K-594,00

Lipiec

8.725,80

8.557,40

-

8.557,40

-

25,70

7.555,30

31,30

9.08.2004

5.08.2004

Sierpień

7.992,90

7.992,90

-

7.992

-

24,00

7.968,90

20.09.2004

Wrzesień

10.281,90

10.281,90

-

10.281,90

-

30,80

10.251,10

13.10.2004

19.10.2004

Październik

11.127,40

11.124,50

-

11.124,50

-

33,40

89,10

11.002,00

13.10.2004

18.10.2004

Listopad

15.044,80

-4.857,00

10.123,80

113,90

10.237,70

-

30,50

10.151,40

16.12.2004

Grudzień

10.358,25

+4.857,00

15.333,80

-

15.333,80

-

46,00

392,20

4.842,40

84,20

23.12.2004

16.12.2004

29.12.2004

Razem

133.366,43

131.629,30

171,60

131.800.90

1.631,10

400,10

10.028,73

5.01.2005

W wyniku analizy danych zawartych w tabeli oraz dokumentacji księgowej ustalono, że:

-         zaliczki na podatek dochodowy przekazywane były do Urzędu Skarbowego w ustawowych terminach,

-         w styczniu 2004 roku nastąpiła nadpłata zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2003 o kwotę 1.157,90 zł. zweryfikowanie nadpłaty nastąpiło w lipcu 2004 r.

-         występuje rozbieżność w kwocie 168,40 zł. między zaliczką na podatek dochodowy za sierpień zaewidencjonowaną w księgach rachunkowych a wykazaną w deklaracji- różnica wynika z przyjęcia do ewidencji danych wynikających z protokołu komisji socjalnych a nie z list płac. Omyłkę z weryfikowano w miesiącu  grudniu 2004 r.

-         różnicę w kwocie 55,80 zł. wynikającą z kwoty zadeklarowanej  PIT 4 za listopad 2004 a przekazanymi środkami do Urzędu Skarbowego uzupełniono 5.01.2005 r.

Ponadto ustalono, że w wyniku nie ustalania na bieżąco kwot zaliczek na podatek dochodowy deklarowanych w PIT-4 z kwotami wynikającymi
z ksiąg rachunkowych powstała różnica w kwocie 3,93 zł. dotycząca lat ubiegłych.

 

 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art.  47 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Szkoła Podstawowa Nr 9 jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy zobowiązany jest do przesłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych  oraz opłacania składki za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca.

Ustalono, że deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych były przekazywane terminowo przy zastosowaniu programu komputerowego Płatnik.

Na podstawie zapisów na kontach analitycznych ksiąg rachunkowych, deklaracji DRA oraz przelewów sprawdzono terminowość wywiązywania się  Szkoły Podstawowej Nr 9 z obowiązku przekazywania składek za dany miesiąc
do 5 dnia następnego miesiąca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

 

M.-c

Świadczenia wypłacone pracownikom

wg DRA

Składki na ubezpieczenie

księgi rachunkowe-DRA

Składki

na fundusz zdrowotny

DRA

Składki

na fundusz

pracy - FP

DRA

Płatnik

Data

Przelewu

 

Kwota przelewu

 

I

109.622,13

38.922,77

7.410,95

2.685,74

0,49

3.02.2004

49.019,46

II

122.325,22

43.584,15

8.280,89

2.996,97

0,50

4.03.2004

54.862,01

III

221.895,63

80.457,50

15.063,46

5.436,44

0,16

5.04.2004

100.957,40

IV

125.994,26

44.718,84

45.180,22K

8.752,81

8.714,78K

3.086,86

0,25

0,71K

5.05.2004

18.05.2004

56.520,48

499,41K

V

131.780,49

46.529,37

9.041,90

3.228,62

1,79

4.06.2004

58.799,89

VI

121.848,82

42.760,57

8.322,89

2.985,30

1,91

5.07.2004

54.068,76

VII

119.544,93

42.374,57

8.088,59

2.928,85

1,45

5.08.2004

53.392,01

VIII

121.420,03

42.551,19

8.143,00

2.974,79

1,96

6.09.2004

53.668,98

IX

130.201,91

46.827,91

8.781,80

3.189,95

0,82

5.10.2004

58.799,66

58.801,86K

X

152.228,93

53.788,35

10.395,25

3.729,61

1,34

5.11.2004

67.913,21

XI

130.988,45

45.558,71

44.883,69K

9.022,22

8.972,43K

3.209,22

2,47

1,91K

3.12.2004

57.790,15

XII

137.722,05

46.895,76

9.321,39

3.374,19

2,76

3.12.2004

23.12.2004

23.12.2004

5.01.2005

724,81

1.911,44

5,90

56.949,19

 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zasady gospodarki funduszem świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 9 Dyrektor określił w „Regulamine Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koszalinie, obowiązującym od dnia 4.04.1995r. Regulamin został uzgodniony
z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Szkoły. Przepisy Regulaminu zgodne są z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu socjalnym.

Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - ustalenia do wewnętrznego regulaminu, w którym zawarto kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania dofinansowania do poszczególnych form pomocy finansowanych z ZFŚS.

W planie finansowym na 2004 r. na dzień 31.05.2004 r. określono środki finansowe na odpis na ZFŚS w wysokości 96.700 zł., które następnie zwiększono do wysokości 101.040 zł. Do dnia 31.05.2004 r. jednostka zobowiązana była przekazać na rachunek bankowy kwotę w wysokości
24.175 zł.

Naliczony odpis przekazano na rachunek bankowy w dniach:

 • 8.03.2004 r. - 10.000,00 zł.
 • 5.04.2004 r. - 14.175,00 zł.

Razem                           24.175,00 zł

 • 24.05.2004 - 30.000,00 zł.
 • 27.05.2004 - 18.350,00 zł.
 • 30.09.2004 - 25.315,00 zł
 • 18.11.2004 - 3.200,00 zł

RAZEM                       101.040,00 zł.

 

Środki finansowe przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2004 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 33.360,14 zł. z tego:

- środki na rachunku bankowym        6.561,14 zł

- udzielone pożyczki                        26.799,00 zł.

 

8. Wynagrodzenia.

Na podstawie dokumentów źródłowych ustalono, że w  2004 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ustalaniu składników wynagrodzeń stosowano niżej wymienione przepisy:

 • Uchwałę Nr XVIII/341/2000 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 września 2000 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 28 lipca 2000 r. z póź. zm.),
 • Uchwałę Nr XIV/200/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego wpierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych wszkołach, placówkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina,
 • „Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 9 w Koszalinie"- uzgodniony z organizacją związkową i obowiązujący od 1.09.2003 r.

 

Prawidłowość ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatków funkcyjnych, premii sprawdzono na podstawie dokumentacji płacowej i kart wynagrodzeń 12 losowo wybranych pracowników:

- A.B.  - nauczyciel dyplomowany

- J.K.   - nauczyciel  dyplomowany

- B.W. - nauczyciel mianowany

- M.W.- nauczyciel mianowany

- A.D.  -  nauczyciel kontraktowy

- M.S.  - nauczyciel kontraktowy

- J.S.    - główny księgowy

- D.M. -kierownik gospodarczy

- M.S. - specjalista

- M.Z. - sprzątaczka

- C.J.  - konserwator

- H.J.  - szatniarka

- J.Z.  - konserwator

W toku kontroli ustalono:

1.      Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11.05.2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000, nr 39, poz. 455 z późn. zm.).

2.     Pozostałe składniki wynagrodzenia: dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek za opiekuna stażu zostały ustalone zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/341/2000 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 września 2000 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

3.     W przypadku nauczycieli kończących funkcje opiekuna stażu w maju nie uwzględniono dodatków za opiekuna stażu przy ustalaniu wynagrodzenia za okres wakacyjny.

4.     W 2004 roku dla kontrolowanych pracowników administracji i obsługi w angażach nie określono ilości punktów będących podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Ustalono, że przyznana i wypłacana kwota wynagrodzeń mieściła się w kategorii zaszeregowania dla kontrolowanych stanowisk pracy.

5.     W 2004 roku przyznano i wypłacano pracownikom administracji i obsługi dodatki:

-  za prowadzenie kasy 190 zł. miesięcznie,

-  za dozorstwo 15 %  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

-  za pełnienie obowiązków inspektora BHP 200 zł. miesięcznie.

6.  Premia była przyznawana i wypłacana zgodnie z zasadami określonym w Regulaminie premiowania, tj. do wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych a dla pozostałych pracowników  do 20 %. wynagrodzenia zasadniczego.

9. Dochody.

 

W 2004 roku Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koszalinie pozyskiwała dochody na podstawie 9 umów najmu zawartych na rok szkolny 2003/2004 oraz 27 umów zawartych na


Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnionej w BIP

Data: 2011-03-13

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.