Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 13 grudnia 2018

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Szkoła

2011-03-13

Nieruchomość stanowi własność Miasta Koszalina

Decyzją nr 41/02 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 24.06.2002r. orzeczono trwały zarząd do nieruchomości przy Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie zabudowanej obiektami szkoły, Szkole Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Czytaj więcej o: Szkoła

Majątek szkoły

2011-03-13

Wartość środków trwałych netto na dzień 30.10.2004r. wynosi 3.244.361,92

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposazenia) w uzytkowaniu wynosi 228.591,45

Zbiory biblioteczne 11.859,68

Czytaj więcej o: Majątek szkoły

Organy szkoły

2011-03-13

RADA PEDAGOGICZNA

Regulamin działalności Rady Pedagogicnzej przy Szkole Podstawowej nr 9 w  K oszalinie

1.      PRZEPISY OGÓLNE

Rad Pedagogiczna przy szkole Podstawowej Nr 9 w Koszalinie zwana dalej „ Radą" działa na podstawie:

1.      ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.Nr 95 poz.525),

2.      niniejszego regulaminu,

3.      statutu szkoły.

1.      Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W wykonywaniu swych zadań Rada współdziałą z dyrektorem oraz rodzicami i samorządem uczniowskim.

2.      Zakres działania i kompetencje rady

Uprawnienia Rady dzielą się na:

1)      kompetencje stanowiące,

2)      uprawnienia o charakterze opiniodawczym,

3)      inne funkcje ( organizacyjne, wnioskodawcze).

Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1)     zatwierdzania planu pracy szkoły

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

4)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

Rada opiniuje w szczególności :

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płtnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opekuńczych.

1. Do zadań rady należy również:

a)       przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian,

b)       wnioskowanie:

F   do Kuratora Oświaty o odwołanie z funkcji dyrektora,

F   do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

F   do dyrektora (razem z radą rodziców lub samorządem uczniowskim) o utworzenie rady szkoły.

2.        W przypadku określonym w pkt. 2 lit. b dyrektor szkoły jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od dnia podpisania uchwały Rady Pedagogicznej.

Organizacja Rady i tryb podejmowania uchwał

1.       W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. na zebraniach rady mogą brać udział - z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady

2.       Do udziału w posiedzeniach rady mają prawo nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust.5 ustawy o systemie oświaty, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

1.       Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

2.       Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie członków o terminie i porządku zebrania.

3.       Zebrania Rady są organizowane w oparciu o harmonogram jej posiedzeń, stanowiących  załącznik do rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.       Zawiadomienie o terminie i porządku Rady  wynikającej  z harmonogramu dyrektor szkoły umieszcza na tablicy ogłoszeń w pokoju  nauczycielskim na tydzień przed planownym posiedzeniem Rady

5.       W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady w innym trybie niż okreslony w pkt 4.

1.      Rada obraduje na zebraniu plenarnym lub powołanych przez siebie zespołach.

2.      Udział członków Rady w jej pracach jest obowiązkowy.

3.      Zebrania Rady orrganizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

1.      W zależności od potrzeb, Rad może powołać stałe lub doraźne zespoły.

2.      Działalność zespołów może dotyczy ć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły.

3.      Pracą danego zespołu kieruje jej przewodniczący, powolany przez Radę na wniosek dyrektora szkoły.

4.      Zespół informuje Radę o wynikach swojej pracy i przedstawia wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

1.      Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

2.      Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.

3.      Tryb głosowania Rada ustala w głosowaniu jawnym.

4.      Prawomocność obrad Rady potwierdza jej przewodniczący po zapoznaniu się z listą obecności.

5.      Odrzucenie uchwały następuje przy niespełnieniu warunku zawartego w pkt.1

Nauczyciele są zobowiązani do ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

1.       Zebrań Rady ( zespołu) sporządza się protokół, który wpisuje się do księgi protokołów w ciągu 14 dni od dnia zebrania Rady. Termin ten może być  przedłużony przez przewodniczącego o czas niezbędny do zakończenia wpisywania protokołu .

2.      Protokoły zebrań Rady (zespołu) podpisuje przewodniczący i protokolant .

3.      Protokolant niezwłocznie po napisaniu protokołu zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

4.      Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia, nie później jednak ni ż do następnego zebrania rady. Ewentualne uwagi członkowie Rady wnoszą do przewodniczącego obrad , który przedstawia je na posiedzeniu Rady. Rada może przyjąć poprawki do protokołu w drodze uchwały.

5.      W przypadku nie wniesienia uwag, przewodniczący Rady stwierdza przyjęcie protokołu.

6.      Księgi protokołów  są podstawowymi  dokumentami działalności Rady.

7.      Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii szkoły.

8.      Prawo wglądu do księgi mają członkowie Rady a także inne osoby, którym przepisy szczególne na to zezwalają, za zgodą dyrektora szkoły. Wgląd do księgi może się odbywać wyłącznie na terenie kancelarii szkoły.

9.      Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę:

„Księga zawiera......................stron i obejmuje okres pracy

Rady Pedagogicznej (zespołu) od dnia..........do dnia........."

 

 

IV. Uprawnienia dyrektora szkoły w stosunku do rady.

1.      Dyrektor szkoły:

a)       przedstawia Radzie - nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

b)       wstrzymuje wykonanie uchwał Rady, októrych mowa w par. 4, niezgodnych z przepisami prawa oraz niezwłocznie zawiadamia oragan prowadzący szkołę oraz oorgan sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwały w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.                                                                           Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Wszelkie zmiany do regulaminu mogą być dokonywane w trybie określonym do jego uchwalenia.

KOMITET RODZICELSKI

REGULAMIN KOMITETU RODZICIELSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KOSZALINIE

 

I. Cele i zadania komitetu Rodzicielskiego

§1

Komitet Rodzicielski, zwany dalej Komitetem jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z radą szkoły, z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami, w celu realizacji zadań szkoły.

§2

Do zadań komitetu należy w szczególności:

1)      występowanie do rady szkoły, do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

3)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

4)      współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

5)      współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

6)      udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,

7)      organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

8)      uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

9)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą,

10)  opiniowanie dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

II. Organizacja Komitetu Rodzicielskiego

§3

 

Organami Komitetu są rady klasowe, prezydium i komisje problemowe.

 

§4

 

1)         Rada Klasowa wybierana jest przez zebranie rodziców uczniów klasy, w składzie, co najmniej trzech rodziców. W posiedzeniach rady bierze udział wychowawca klasy.

2)         Rada klasy wybiera przewodniczącego i skarbnika,

3)         Wybór rady klasowej następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych. Na wniosek przynajmniej 10 rodziców może być zarządzone głosowanie tajne.

 

§5

1)      Podstawowym obowiązkiem delegatów rad klasowych jest udział w posiedzeniach komitetu rodzicielskiego.

2)      Delegaci mają prawo zgłaszania wniosków, uwag i postulatów dotyczących spraw klasy.

3)      Rada klasowa realizuje ponadto zadania określone w § 2 regulaminu oraz współpracuje z wychowawcą klasy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie dydaktycznym, wychowawczym i integrującym uczniów klasy.

§6

W skład Komitetu wchodzi po 3 delegatów rad klasowych.

§7

 

1)       Kadencja Komitetu trwa 2 lata.

2)         Członkowie Komitetu, prezydium i rad klasowych, którzy nie wywiązują się z nałożonych obowiązków, mogą być uchwałą komitetu lub uchwałą klasowego zebrania rodziców, odwołani przed upływem kadencji.

§8

W posiedzeniach Komitetu bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej

§9

W skład Komitetu mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych, instytucji współdziałających ze szkołą.

§10

Komitet wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych. Na wniosek, co najmniej 30 członków może być zarządzone głosowanie tajne.

§11

1)      Uchwały Komitetu są wiążące dla rad klasowych, komisji problemowych i prezydium Komitetu.

2)      Uchwały mają charakter wnioskodawczy i opiniodawczy dla rady szkoły i władz oświatowych.

§12

1)       Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.

2)       W razie zawieszenia wykonania uchwały, dyrektor szkoły w terminie 14 dni uzgadnia z komitetem sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia każda ze stron może przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia Kuratorowi Oświaty.

3)       Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie będącej przedmiotem postępowania jest ostateczna.

§13

1)      Komitet wybiera prezydium w składzie, co najmniej 15 osób.

2)      Prezydium wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, księgową oraz powołuje w zależności od potrzeb komisje problemowe.

§14

Do obowiązków komitetu należy:

1)      zatwierdzenie planu wpływów i wydatków finansowych oraz planu pracy,

2)      ustalenie wysokości rocznej składki przekazywanej przez rady klasowe do dyspozycji Komitetu,

3)      przedstawienie opinii i wniosków w sprawie funkcjonowania  szkoły,

4)      przedstawienie raz w roku szkolnym sprawozdania z działalności Komitetu na ogólnym zebraniu przedstawicieli rodziców.

§15

Do zadań prezydium Komitetu należy:

1)      realizowanie uchwał Komitetu

2)      rozpatrywanie podań, wniosków uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących życia szkoły,

3)      nadzór nad działalnością komisji problemowych,

4)      przedstawienie opinii w sprawach bieżących szkoły,

5)      przedstawienie sprawozdań z działalności  prezydium Komitetu.

§16

1)      Zebrania Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2)      Zebrania prezydium  Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu

3)      Zebrania Komitetu oraz jego prezydium zwołuje przewodniczący prezydium Komitetu Rodzicielskiego.

§17

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1)      kontrola działalności finansowej Komitetu pod kątem formalnym i rachunkowym,

2)      przedstawienie raz w roku sprawozdania z działalności finansowej komitetu na zebraniu przedstawicieli rodziców.

III.             Zasady działalności Finansowo gospodarczej

§18

Na fundusze Komitetu składają się:

1)         składki rodziców,

2)         środki przekazywane przez osoby prawne i fizyczne,

3)         odsetki od lokat na rachunku bankowym,

4)         dochody z własnej działalności Komitetu,

5)         z innych źródeł.

§19

Fundusze Komitetu przechowywane są wyłącznie na rachunku oszczędnościowym.

§20

 

Wszelkie dokumenty wiążące Komitet pod względem finansowym, oraz dokumenty obrotu pieniężnego podpisują w imieniu Komitetu dwie osoby: przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba i skarbnik.

IV. Postanowienie końcowe.

§21

W sprawach nieunormowanych w regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§22

Regulamin uchwala zgromadzenie przedstawicieli rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych.

§23


Regulamin został uchwalony na zebraniu przedstawicieli rodziców w dniu 2.12.1996r.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

CELE SAMORZĄDU

1.    Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu wlasnych problemów.

2.    Rozwijanie demokratycznych form współżycia.

3.    Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli i samooceny.

4.    Kształtowanie wrażliwości uczniów poprzez organizowanie akcji charytatywnych oraz postaw szacunku dla innych ludzi i ich pracy.

ZADANIA SAMORZĄDU

1.    Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.

2.    Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.

3.    mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

4.    Inspirowanie do pracy społecznej w środowisku.

5.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce.

6.    Rozstrzyganie sporów między uczniami.

7.    Dbanie o dobre imię szkoły, wzbogacanie jej tradycji.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.     Przedstawienie propozycji do planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

2.     Udział przedstawicieli S.U. w komisjach oceniających szkolne imprezy.

3.     Udział przedstawicieli S.U. w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i zebraniach Komitetu Rodzicielskiego.

4.     Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów .

5.     Procedura rozwiązywania problemów uczniowskich:

a)    komisyjne(opiekunowie oraz przewodniczący S.U) otwarcie skrzynki zaufania i zapoznanie się z informacjami zgłoszonymi przez uczniów,

b)   przekazanie wychowawcom spraw do rozwiązywania w zespołach klasowych, poinformowanie pedagoga szkoły lub dyrektora o zaistniałym problemie.

6.    Wydawanie gazetek szkolnych , korzystanie z urządzeń szkoły pod opieką nauczycieli.

ZASADY WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, Jest on formą zbiorowego życia i działalności całej społeczności uczniowskiej.

3.    Wybory do Samorządu odbywają się według ordynacji wyborczej ustanowionej na zasadach demokratycznych raz do roku w głosowaniu tajnym. Wybór do Samorządu przebiega w następujący sposób:

a)    wybór rad klasowych (początek września)

-  gospodarzy,

-  zastępców,

-  skarbników,

b)   gospodarze klas wchodzą w skład Rady Samorządu,

c)    gospodarze klas lub inni kandydaci eksponują wraz z krótką charakterystyką zdjęcia na tablicy ogłoszeń( przez okres tygodnia do końca kwietnia),

d)   w wyznaczonym terminie (początek maja) odbywa się tajne głosowanie w przygotowanej do tego celu urnie. Wybór następuje poprzez wpisanie jednego nazwiska wybranego przez siebie kandydata.

e)   powołana komisja w skład której wchodzą:

-  zastępca dyrektora,

-  opiekunowie S.U.

-  obecny przewodniczący S.U.

nadzorować będzie prawidłowość przebiegu głosowania oraz

dokona podliczenia głosów.

Uczeń, który uzyskał największą ilość głosów obejmuje funkcję

przewodniczącego S.U. Pięć następnych osób, które w wyniku

głosowania uzyskały największą ilość głosów, wchodzą w skład

Rady Podstawowej.

Zebrania S.U. odbywają się raz w miesiącu lub na specjalne

życzenie opiekunów lub przedstawiciela Rady Samorządu.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Udzielanie pomocy uczniom w realizacji zadań, w szczególności  wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.

2.    Zapewnienie , z upoważnienia dyrektora szkoły, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządu działalności uczniów.

3.    Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu .

4.    Informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.

5.    Inspirowanie nauczycieli ( wychowawców) do współpracy z samorządem.

EWALUACJA

Pod koniec roku szkolnego przeprowadzana jest ankieta dla uczniów. Wnioski są uwzględniane przy układaniu planu pracy S.U. w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej o: Organy szkoły

Informacja o budżecie

2011-03-13

Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaj Kopernika w Koszalinie - jako jednostki budzetowej - jest Budzet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budzetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budzetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy P. Jolanta Skupińska

Czytaj więcej o: Informacja o budżecie