Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853086
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Dla rodziców

Dla rodziców

Drogi Rodzicu!

Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce sięgnie po komputerową myszkę. 5 lat? Pewnie pierwsze doświadczenia z komputerem ma już za sobą. Wkrótce będziesz mógł wiele się od niego nauczyć. Jest starsze? Pamiętaj, że w dalszym ciągu jest dzieckiem, a Ty, jako rodzic, jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo, również w wirtualnym świecie.

 

Pamiętaj, że obok wszelkich niepodważalnych zalet Internetu, wiążą się z nim również poważne zagrożenia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc rówieśnicza online. Pokaż dziecku, że nie wszyscy w sieci są dobrzy, że pozornie serdeczny znajomy z sieci upominający się o zdjęcia lub spotkanie, może okazać się niebezpiecznym przestępcą.

 

Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dbać o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w Internecie.

 

 

Czy wiesz, że:

 

      41 proc. rodziców, których dzieci miały w sieci kontakt ze zdjęciami lub filmami prezentującymi nagich ludzi lub ludzi uprawiających seks, jest przekonana, że ich dzieci nie widziały tego;

 

      56 proc. rodziców, których dzieci otrzymały wiadomości zawierające treści seksualne, sądzi, że ich dzieci takich wiadomości nie otrzymywały;

 

      61 proc. rodziców, których dzieci spotkały się osobiście z kimś poznanym w Internecie, jest przekonanych, że do takiego spotkania nie doszło.

 

Gdzie można znaleźć pomoc w sytuacjach zagrożenia:

 

www.bezpiecznyinternet.edu.pl/

 

www.dbi.pl/

 

www.saferinternet.pl/

 

www.sieciaki.pl/

 

www.bezpiecznypc.pl/

 

www.bezpiecznyinternet.net/

 

www.dzieckowsieci.fdn.pl/

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.

 

2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.

 

3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafią w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!

 

4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.

 

5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.

 

6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!

 

7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Korzystaj z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.

 

8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, na podstawie oznaczeń PEGI.

 

9. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

    

WARTO WIEDZIEĆ…

 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 Zajęcia socjoterapeutyczne są skierowane do uczniów przejawiających zaburzenia zachowania takie jak:. trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, zaburzenia emocjonalne, nieradzenie sobie ze złością, zachowania agresywne, lęki, wycofanie z kontaktów społecznych inne niedostosowania społeczne. Oddziaływanie socjoterapeutyczne służy zmianie postaw, wzorców zachowań i odreagowaniu emocjonalnemu. Podczas zajęć grupowych dziecko ma szansę zmienić dotychczasowe wzorce zachowań na nowe, bardziej konstruktywne i satysfakcjonujące. Uczy się przestrzegania norm i zasad w małej grupie poprzez rozmowę, zadania i zabawy.

 

Uczestnictwo w grupie socjoterapeutycznej kształtuje następujące umiejętności:

 

 • rozpoznawania i wyrażania swoich myśli i uczuć,
 • dostrzegania mocnych stron, zalet, sukcesów,
 • dostrzegania podobieństw i różnic między sobą,
 • zwiększania poczucia własnej wartości,
 • skutecznego porozumiewania się,
 • współpracy w grupie,
 • brania odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 • stosowania konstruktywnych reakcji na zachowanie zamiast reakcji agresywnych,
 • odreagowania emocjonalnego poprzez ruch, zabawę,
 • korygowania własnego obrazu na tle grupy,
 • rozpoznawania zagrożeń,
 • pomagania innym.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.

 

Nadrzędne cele terapii pedagogicznej:

 

 •  stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości;
 •  stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:
  • ćwiczenia orientacji przestrzennej;
  • ćwiczenia  orientacji położenia własnego ciała;
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej;
  • ćwiczenia sprawności manualnej;
  • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji  uwagi i pamięci;
  • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;
  • ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.

Uczeń, który systematycznie uczęszcza na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczy:

 • potrafi w efektywny sposób organizować sobie pracę w szkole i w domu,
 • wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności,
 • stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania,
 • zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej,
 • zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi,
 • pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzną i graficzną pisma,
 • skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem,
 • widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów.

  ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  1. Stan mowy ma ogromny wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej, co nazywa się powodzeniem szkolnym.

 

2.Wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych. Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczna. Należy konsultować się z nauczycielem i logopedą. Nie można liczyć na to, że dziecko „wyrośnie”.

 

3. Zaburzenia mowy mają wpływ na trudności w nauce. Przejawiają się w przedmiotach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się (dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają te same błędy w czytaniu, w pisaniu, które wykazują w mowie spontanicznej).

 

4. Dziecko powinno systematycznie uczęszczać na zajęcia logopedyczne. Tylko wtedy może liczyć na szybkie efekty w zakresie poprawnej wymowy.

 

5. Bardzo ważna jest współpraca rodziców z logopedą i systematyczne wykonywanie ćwiczeń w domu.

 

6. Tylko regularne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Dziecko będzie osiągało większe sukcesy w nauce, nie będzie miało lęku przed mówieniem, stanie się bardziej aktywne oraz poprawi się jego pozycja społeczna w grupie.

 

DEKALOG  RODZICA

 

1. Miłość daje miłość - uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka.

2. Szanuję cudze poglądy - staram się spokojnie wysłuchać racji mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię.

3. Lęk jest wrogiem zaufania - dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty.

4. Autorytety są drogowskazami w osiągnięciu życiowych celów - podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi - dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu.

5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką - unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu.

6. Mówię dziecku, że jest dobre, że potrafi - mobilizuję je do działania, wskazuję jego mocne strony.

7. Umiem „czytać" swoje dziecko - znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenie.

8. Empatia to dar rozumienia bez słów - reaguję na przeżycia dziecka właściwą, emocjonalną postawą.

9. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów
- rozsądnie nagradzam sukcesy mego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania.

10. Pomagam w granicach rozsądku
- uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów.