Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853090
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W KOSZALINIE

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

1.      Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane przez rodziców), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.

2.    Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi  godzinach od 6.45 do 16.30. Za  dzieci pozostawione w szkole przed  rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni).

3.      Rodzice (opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi pełniącemu dyżur w świetlicy. W przeciwnym wypadku nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

4.      Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane przez rodziców) zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców) zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.

6.      Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

7.    W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano na karcie zgłoszeniowej lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany przedstawić pisemne  zwolnienie dziecka, z własnoręcznym podpisem i aktualną datą.

 

II. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1.      Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców (opiekunów prawnych). Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi załącznik nr 1  do niniejszej procedury.

2.     Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

3.  W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych)

z własnoręcznym podpisem rodzica (opiekuna prawnego) i aktualną datą. Obowiązkiem nauczyciela- wychowawcy świetlicy jest sporządzenie kserokopii dowodu osobistego i wraz z pisemną prośbą rodziców (opiekunów prawnych) dołączenie do dokumentacji świetlicy.

4.      Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie (zał. 2). Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu.

5.      Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

6.      Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego - nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.

7.      Nauczyciel każdej grupy świetlicowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji numerów kontaktowych rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

8.      Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30

9.      Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

10.      Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, oraz pedagog szkolny.

11.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

1.      Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.30

2.      W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3.      W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (powiadomienie policji).

4.      Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.

5.   W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie rodziców stosunku do rodziców (opiekunów prawnych) zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.      Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zostali zapoznani wszyscy nauczyciele w dniu 30.08.2011 r., na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2.      Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

3.      Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2011 r. Została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2011 r.

 

 Zmiany w procedurze dotyczące zmiany godzin pracy świetlicy uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 października 2016 r.