Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 852055
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

KATARZYNA JAWILAK - NAUCZYCIEL PRZYRODY

Konspekt lekcji pokazowej z przyrody w klasie IV C przeprowadzonej przez panią Katarzynę Jawilak


Temat: Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu świata.


Cel ogólny: pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia oraz nabywanie umiejętności stosowania prostych narzędzi badawczych w życiu codziennym.


Cele operacyjne - uczeń:

  • bada wykorzystując pojemniki z roztworami o różnych smakach i wykazuje, która część języka jest wrażliwa na poszczególne smaki,
  • rozpoznaje pokarmy tylko za pomocą narządu smaku,
  • rozpoznaje przedmioty tylko za pomocą dotyku,
  • określa, na podstawie przeprowadzonych obserwacji, rolę narządów zmysłów,
  • potrafi prawidłowo określić, jakie cechy i właściwości przedmiotów można rozpoznawać za pomocą zmysłów.

Metody pracy: pogadanka, praktycznego działania (proste eksperymenty i doświadczenia uczniowskie nie stwarzające zagrożenia podczas ich wykonywania)


Formy pracy: zespołowa i grupowa.


Środki dydaktyczne: lusterko, szalik do zawiązania oczu , zegarek z sekundnikiem, łyżeczki, potrawy do rozpoznawania smaków, 4 roztwory wodne ( gorzki, słony, słodki i kwaśny).


Przebieg lekcji:


1. Powitanie i czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji:

  • ćwiczenie – wybrany uczeń otrzymuje przedmiot i podaje jego nazwę oraz cechy charakterystyczne: kształt, zapach, kolor, z czego został wykonany, itp. ( zwrócenie uwagi na wypowiadane słowa: widzę, czuję zapach, dotykam …)

3. Pogadanka – jak poznajemy otaczający nas świat?- za pomocą narządów zmysłu .

  • uczniowie uzupełniają schemat :

Zmysły człowieka

wzrok słuch węch smak dotyk

- zmysły służą do odbioru bodźców ( informacji, wrażeń ) ze środowiska zewnętrznego i przekazuje je w postaci impulsów nerwowych nerwami do mózgu.


4. Podanie tematu lekcji:

- podział uczniów na grupy, rozdanie materiałów do pracy w grupie i przypomnienie zasad pracy w grupie ( wybór sekretarza i lidera).


5. Uczniowie dokonują podziału funkcji w grupie, zapoznają się z kartą pracy, wspólnie planują wykonanie zadania. - załącznik nr 1


6. Uczniowie wykonują zadania, odpowiadają na pytania z karty pracy, nauczyciel obserwuje i wspomaga pracę grup.


7. Odczytanie z kart pracy spostrzeżeń z ćwiczeń.


8. Uczniowie dokonują samooceny, oceniają swój wkład pracy grupy, oceniają przeprowadzoną lekcję- załącznik nr 2


9. Podsumowanie


Jakie cechy i właściwości przedmiotów możemy rozpoznawać przy pomocy , jakich zmysłów
( uczniowie wspólnie uzupełniają tabelkę):

 

ZMYSŁ

Cechy i właściwości przedmiotów

wzrok

słuch

węch

smak

dotyk


10. Zadanie domowe: zbadaj wszystkimi zmysłami i opisz owoc, np. mandarynki.