Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853111
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

LIDIA ROSIAK - NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Konspekt zajęć pokazowych

z edukacji matematycznej w klasie III „b”

 

data przeprowadzonego zajęcia: 15 listopada 2011 r.

obszar: edukacja matematyczna

etap kształcenia: edukacja wczesnoszkolna – klasa III

prowadzący: Lidia Rosiak

 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb – obliczenia w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 

 

Cel nadrzędny: Indywidualizacja w procesie nauczania matematyki – lekcja pokazowa.

 

Cele szczegółowe:

W toku zajęć uczeń:

  • dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie tabliczki mnożenia;
  • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające zastosowania mnożenia lub dzielenia;
  • współpracuje w zespole na zasadach partnerstwa;
  • potrafi pogodzić się z wygraną i porażką.

 

etap jednostki

Zadania – działania ucznia i nauczyciela

Opis zadania i wykorzysta-na metoda pracy

Formy pracy

Wykorzystane środki dydaktycz-ne

Uwagi

1.Część wstępna

Przywitanie się i powitanie gości.

Przekazanie celu głównego zajęć

słowna

 

 

 

2. Doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie tabliczki mnożenia

Pamięciowe obliczanie iloczynów

Każdy ma na swoim stoliku rozłożone kartoniki z cyframi. Nauczyciel stoi frontem do dzieci i podaje działania do pamięciowego rachunku. Każdy podaje iloczyn przez podniesienie odpowiedniego kartonika do góry – rachunek pamięciowy.

- praca jednorodna o zróżnicowanym czasie przeznaczonym na odpowiedź

Kartoniki z cyframi dla każdego ucznia

Uczniowie pracują we własnym tempie i na miarę swoich możliwości

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych

Rozwiązywanie zadań: analiza treści zadania, omówienie w parach zaprezentowanej historyjki, wysnucie wniosków i ustalenie i zapisanie formuły

 

 

 

 

 

 

Podział dzieci grupy (pary)

W parach uczeń o wyższych kompetencjach matematycznych tłumaczy treść zadania i wspólnie ustalają sposób jego rozwiązania - ćwiczenia praktyczne.

 

- praca w parach o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach uczniów

Karty pracy z zadaniami o różnym stopniu trudności dla poszczególnych par

Ta forma pracy pozwala nauczycielowi na lepsze wykorzystanie możliwości poszczególnych uczniów, zwiększenie aktywności i motywacji do pracy.  Walorem takiej pracy jest wykorzystanie możliwości uczniów zdolniejszych do wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień kolegom mającym trudności z takim typem działań.

 

4. Omówienie zadań.

Prezentacja zadań i sposobu rozwiązania przez uczniów, którym wyjaśniano zadanie.

Zaprezentowanie przez ucznia o mniejszych kompetencjach zadania i sposobu jego rozwiązania – pokaz i prezentacja.

- praca indywidualna

 

Na początku zajęć część uczniów jest bierna, z czasem rozpoczyna własną aktywność. Uczniowie nabierają wiary we własne możliwości,

5. Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie tabliczki mnożenia

Podział klasy na zespoły i rozegranie kilku partii gry w karty matematyczne.

Uczniowie stosują ustalone zasady gry w karty, współpracują w zespole, gratulują wygranym i godzą się z porażką – zabawa dydaktyczna.

- praca grupowa z zespołami jednorodnymi, tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach matematycznych.

Karty matematyczne do nauki tabliczki mnożenia

W doborze grup uwzględniamy również temperamenty dzieci, gdyż one mogą mieć wpływ na powodzenie konkretnego dziecka w zespole jednorodnym.

 

6. Część końcowa

Podsumowanie pracy zespołów i poszczególnych uczniów