Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853124
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Średnia ważona

Średnia ważona

Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia
„ wpływu” ocen cząstkowych według zasady:


5 za prace klasowe i sprawdziany;

3 za odpowiedzi i kartkówki;

2 za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen. Szczegółowe przeliczniki ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania. Średnią ważoną oblicza się ze wszystkich przedmiotów w klasach IV – VIII oprócz muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego i baletu.

 Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu :

 • celujący – średnia ważona 5,30 - 6,0
 • bardzo dobry – średnia ważona 4,51 – 5,29
 • dobry – średnia ważona 3,51 – 4,50
 • dostateczny – średnia ważona 2,51 – 3,50
 • dopuszczający – średnia ważona 1,70 – 2,50
 • niedostateczny – średnia ważona 1,69


Arkusz kalkulacyjny oceny ważonej opracował pan Aleksander Wasilewski.