Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 829156
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 246 dni

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA (nowe)


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


 

Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z:

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

 

 

 • Wymagania edukacyjne dla uczniów kontynuujących naukę szkolną w klasie II lub trzeciej w latach 2017/ 2018 oraz 2018/ 2019 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz. 895)

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA:

 

 1. 1.     Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia

 

 

 1. 2.     W edukacji wczesnoszkolnej ocenie podlegają następujące kierunki edukacji:

 

 • edukacja polonistyczna
 • edukacja matematyczna
 • edukacja społeczna
 • edukacja przyrodnicza
 • edukacja plastyczna
 • edukacja techniczna
 • edukacja informatyczna
 • edukacja muzyczna
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja językowa. Język obcy nowożytny
 • religia.

 

 

 1. 3.     W procesie oceniania uwzględniamy następujące obszary:

 

 • możliwości dziecka;
 • zaangażowanie ucznia i wkład pracy;
 • stopień opanowania materiału;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym;
 • osobiste sukcesy dziecka;

 

 

 1. 4.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • wymagania edukacyjne
 • sposób informowania o nich uczniów i rodziców.
 • formy i metody sprawdzania wiedzy
 • ocenę z zachowania.
 • formę wystawiania oceny semestralnej i rocznej

 

 

 1. 5.     Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy kontaktu z rodzicami.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 

 1. 1.     Na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznają rodziców i uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi.

 

 

 1. 2.     Informacja ma postać ustną i dotyczy:

 

 • wymagań edukacyjnych w kl. I –III
 • kryteriów oceniania
 • możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych

 

Rodzice podpisują listę z informacją, iż zapoznali się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

Wychowawca odnotowuje informację o zapoznaniu rodziców z WSO w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, a listę z podpisami rodziców przechowuje w teczce wychowawcy.

 

 

 1. 3.     Wymagania edukacyjne stanowią odrębne dokumenty. (załącznik 1)

 

Nauczyciele klas I - III prowadzą bieżącą obserwację osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, wykorzystując szczegółowo opracowane kryteria.

 

 

 1. 4.     Ocena bieżąca wyrażona jest w klasach I - III w następujący sposób: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1)

 

 

 

 1. 5.     Bieżące ocenianie dokonywane jest według następujących kryteriów:

 

 • celujący - gdy uczeń samodzielnie wykonuje powierzone i przedzielone zadania oraz wzbogaca i rozwija swoją wiedzę i umiejętności oraz
 • bardzo dobry - gdy uczeń samodzielnie wykonuje zadania proponowane przez nauczyciela
 • dobry - gdy uczeń wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań programowych
 • dostateczny - gdy uczeń rozwiązuje zadania przy stałej pomocy nauczyciela, ma pewne braki w umiejętnościach i wiadomościach, które jednak jest w stanie opanować w dalszym toku nauki
 • dopuszczający - gdy uczeń w ograniczonym (niewielkim) stopniu osiągnął efekty dydaktyczno-wychowawcze, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki
 • niedostateczny - gdy uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych, zakładanych efektów dydaktyczno-wychowawczych określonych programem na poziomie danej klasy, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie i poszerzenie wiedzy.

 

 

 1. 6.     Oceny bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane są przez nauczycieli w elektronicznych dziennikach lekcyjnych. Z ocenami bieżącymi rodzice są zapoznawani na bieżąco poprzez:

 

 • zeszyt ucznia
 • wpis w dzienniku elektronicznym
 • zebrania z rodzicami;
 • rozmowy indywidualne.

 

 

 1. 7.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne dotyczące oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi na zajęciach, a rodzicom na spotkaniu z wychowawcą lub innym uczącym nauczycielem.

 

      Prace pisemne ucznia przechowywane są do końca roku szkolnego (tj.31 sierpnia).

 

 

 1. 8.     Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry.

 

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 1 raz w ciągu roku szkolnego.

 

W klasach I -III: ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna jest oceną opisową zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na styczniowych spotkaniach z rodzicami.

 

 

 1. 9.      Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 

 • formy ustne: odpowiedzi, rachunek pamięciowy, dialog, opis, opowiadanie, recytacja, czytanie głośne, odpowiedź przy mapie;
 • formy pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, przepisywanie, pisanie ze słuchu, z pamięci;
 • kilkuzdaniowe wypowiedzi zgodne z podstawą programową;
 • obliczenia na tablicy;
 • formy sprawnościowe, praktyczne dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne.

 

 

 1. 10.   Pisemne sprawdzanie wiedzy ucznia i ich ocenianie.

 

 • Prace kontrolne sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego semestru, z zakresu całości przerobionego materiału. Ocenianie powinno być zgodne z przewidzianą punktacją dla danej pracy.

 

Czas pracy nie może przekraczać 90 min.

 

Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem.

 

Sprawdzian określający stopień opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Ocenianie powinno być zgodne z przewidzianą punktacją dla danego sprawdzianu. Czas pracy nie może przekraczać 45 min.

 

Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem.

 

Uwaga: Sprawdziany oddawane są na bieżąco do podpisu rodzicom, a następnie zwracane nauczycielowi.

 

 • Test, który może mieć charakter pytań zamkniętych (wyboru) lub otwartych (np. odpowiedź jedno lub dwuzdaniowa).

 

Ocenianie powinno być zgodne z przewidzianą punktacją dla danego testu.

 

 • Kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatniego omawianego zagadnienia programowego. Stosuje się w zależności od potrzeb. Ocenianie powinno być zgodne z przewidzianą punktacją dla danej pracy.
 • Zeszyty oceniane są według następujących kryteriów:

 

- systematyczność i staranność prowadzenia notatek

 

- systematyczność, poprawność i staranność wykonywania zadań domowych

 

- estetyka prowadzenia zeszytu.

 

 • Pisanie ze słuchu i z pamięci:

 

Pisanie z pamięci wprowadza się od klasy I, a pisanie ze słuchu od klasy II. W klasach I i II ocenę wyrażoną stopniem otrzymuje uczeń, który nie popełnił błędów, w innym przypadku nauczyciel dokonuje wpisu w zależności od poziomu wykonania zadania: dobrze, słabo, bardzo słabo. W klasie III obowiązują następujące kryteria:

 

bezbłędnie - celujący

 

1 błąd ortograficzny pierwszorzędowy (lub jego równowartość) - bardzo dobry

 

2 - 3 błędy ortograficzne pierwszorzędowe (lub ich równowartość) - dobry

 

4 - 5 błędów ortograficzne pierwszorzędowe (lub ich równowartość) - dostateczny

 

6 - 7 błędy ortograficzne pierwszorzędowe (lub ich równowartość) - dopuszczający

 

8 i więcej błędów ortograficznych pierwszorzędowych (lub ich równowartość) - niedostateczny

 

 • Ocenianie zadań tekstowych

 

Przyjmuje się następującą ilość punktów za rozwiązanie zadania tekstowe.

 

- za prawidłowy zapis działania - 1p

 

- za prawidłowe wyliczenie - 1p

 

- za zapis prawidłowej odpowiedzi - 1 p

 

 • Na konstruowanie ocen śródrocznych, rocznych oraz bieżących w przedmiotach artystycznych wpływ mają: systematyczność wykonywania poleconych prac, umiejętności praktyczne, wysiłek i zaangażowanie ucznia oraz przygotowanie się do zajęć. W przypadku nieoddania pracy w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

 

 

 1. 11.  Dla uczniów z trudnościami w nauce na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez m.in.:

 

- indywidualizowanie kontaktu edukacyjnego,

 

- wydłużanie czasu na czytanie i pisanie,

 

- stosowanie dodatkowych pytań sprawdzająco – naprowadzających,

 

- udzielanie wskazówek, pomocy i ukierunkowania zwłaszcza podczas samodzielnej pracy,

 

- zapewnianie przerw w pracy,

 

- dzielenie zadania na etapy,

 

- stosowanie krótkich poleceń,

 

- właściwe miejsce w klasie.

 

 

 1. 12.  W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania do możliwości i umiejętności uczniów zgodnie z zaleceniami opinii lub orzeczenia, wydanych przez PPP.

 

 

 1. 13.  Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. Ocenianie powinno być systematyczne, obejmować różne formy.

 

 

OCENA ZACHOWANIA

 

Ocena zachowania jest tylko opisem zachowania ucznia i nie ma żadnego wpływu na jego oceny z poszczególnych edukacji, a oceny z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę zachowania. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej.

 

 

Ocena zachowania uwzględnia:

 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 

b) współpracę w zespole

 

c) przestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zachowania się

 

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 

e) kulturę zachowania się w szkole i poza nią,

 

f) podejmowanie dodatkowych działań na rzecz klasy i szkoły.

 

Przy ocenie zachowania obowiązują wpisy formie znaków (+) lub (-) odnotowywanych w dzienniku elektronicznym.

 

 

 1. 14.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w formie karty oceny opisowej uczniów klas I - III.

 

 

 1. 15.  Oceny klasyfikacyjne roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w formie oceny opisowej uczniów klas I -III. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

 1. 16.  Roczna ocena opisowa zapisana jest na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen.

 

 

 1. 17.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza rada pedagogiczna

 

 

 

       (załącznik 1)

 

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

 

Zadaniem szkoły jest:

 

1)    realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

 

2)    respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny;

 

3)    rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

 

4)    kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

 

5)    poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej  i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

6)    wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

 

7)    dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

 

8)    sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń:

 

1)    korzysta z informacji:

 

a)    uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

 

b)    czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,

 

c)    wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

 

d)    zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

 

2)    analizuje i interpretuje teksty kultury:

 

a)    przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

 

b)    w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

 

c)    czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

 

d)    ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,

 

e)    pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

 

3)    tworzy wypowiedzi:

 

a)    w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

 

b)    dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

 

c)    uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

 

d)    dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

 

e)    dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

 

f)     pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

 

g)    przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

 1. 2.    Język obcy nowożytny.

 

Uczeń:

 

1)    wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 

2)    reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

 

3)    rozumie wypowiedzi ze słuchu:

 

a)    rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,

 

b)    rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,

 

c)    rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,

 

d)    rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 

4)    czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 

5)    zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 

6)    przepisuje wyrazy i zdania;

 

7)    w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 

8)    współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

 1. 3.    Edukacja muzyczna.

 

Uczeń:

 

1)    w zakresie odbioru muzyki:

 

a)    zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

 

–        śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

 

–        gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),

 

–        realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),

 

–        tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

 

b)    rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

 

c)    aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

 

2)    w zakresie tworzenia muzyki:

 

a)    tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

 

b)    improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

 

c)    wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

 1. 4.    Edukacja plastyczna.

 

 Uczeń:

 

1)    w zakresie percepcji sztuki:

 

a)    określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzieła mi sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

 

b)    korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

 

2)    w zakresie ekspresji przez sztukę:

 

a)    podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

 

b)    realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

 

3)    w zakresie recepcji sztuki:

 

a)    rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

 

b)    rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

 

 1. 5.    Edukacja społeczna.

 

Uczeń:

 

1)    odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

 

2)    identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

 

3)    wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

 

4)    jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;

 

5)    zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

 

6)    zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

 

7)    zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;

 

8)    wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

 

9)    zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 

 

 

 1. 6.    Edukacja przyrodnicza.

 

Uczeń:

 

1)    obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

 

2)    opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;

 

3)    nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

 

4)    wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

 

5)    wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;

 

6)    podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);

 

7)    zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

 

a)    wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

 

b)    znaczenie powietrza i wody dla życia,

 

c)    znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);

 

8)    nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

 

9)    zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;

 

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

 

 1. 7.    Edukacja matematyczna.

 

Uczeń:

 

1)    liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

 

2)    zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;

 

3)    porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

 

4)    dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

 

5)    podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

 

6)    rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

 

7)    rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

 

8)    wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

 

9)    mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

 

10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych);

 

11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

 

12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

 

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

 

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

 

15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);

 

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);

 

17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

 1. 8.    Zajęcia komputerowe.

 

Uczeń:

 

1)    umie obsługiwać komputer:

 

a)    posługuje się myszą i klawiaturą,

 

b)    poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

 

2)    posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

 

3)    wyszukuje i korzysta z informacji:

 

a)    przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

 

b)    dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

 

c)    odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

 

4)    tworzy teksty i rysunki:

 

a)    wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

 

b)    wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

 

5)    zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

 

a)    wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

 

b)    ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i po dawania swojego adresu,

 

c)    stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 1. 9.    Zajęcia techniczne.

 

Uczeń:

 

1)    zna środowisko techniczne na tyle, że:

 

a)    orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

 

b)    rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),

 

c)    określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

 

2)    realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

 

a)    przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

 

b)    rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,

 

c)    posiada umiejętności:

 

–        odmierzania potrzebnej ilości materiału,

 

–        cięcia papieru, tektury itp.,

 

–        montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,

 

–        w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

 

3)    dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 

a)    utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

 

b)    właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

 

c)    wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

 1. 10.  Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.

 

Uczeń:

 

1)    w zakresie sprawności fizycznej:

 

a)    realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

 

b)    umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

 

2)    w zakresie treningu zdrowotnego:

 

a)    przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

 

b)    skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

 

c)    wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

 

3)    w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

 

a)    posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

 

b)    jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,

 

c)    bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

 

d)    wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

 

4)    w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

 

a)    dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

 

b)    wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

 

c)    wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

 

d)    dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

 

e)    przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

f)     potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.JĘZYK POLSKI


 

 

1.  PODSTAWA PRAWNA

PSO zgodny z Rozp. MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie.

2. OBSZARY AKTYWNOŚCI

Oceniając pracę ucznia bierzemy pod uwagę:

q    prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda;

q    znajomość lektur;

q    prace pisemne samodzielne (różne formy wypowiedzi);

q    prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

q    aktywność i praca na lekcji;

q    recytacja utworów;

q    wytwory pracy ucznia, np. projekt;

q    praca w grupach;

q    podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, np. przygotowanie do konkursów, zdobywanie wiadomości wykraczających poza materiał nauczania.

Oceniając umiejętności ucznia bierzemy pod uwagę:

q    jakość napisanych wypracowań (np. opis, dialog, list, charakterystyka, opowiadanie, sprawozdanie, recenzja, rozprawka) i tekstów użytkowych (np. notatka, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, telegram, teksty reklamowe, CV, przemówienie, wywiad);

q    czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem;

q    wygłaszanie tekstu z pamięci z uwzględnieniem sposobu interpretacji, właściwej intonacji
i dykcji;

q    komunikowanie się w różnych sytuacjach ( w tym wypowiedzi ustne, takie jak: opowiadanie, odpowiedź ustna – umiejętność zabierania głosu w dyskusji i wyrażania opinii na podany temat);

q    korzystanie z różnych źródeł informacji, takich jak podręcznik, wydawnictwa słownikowe
i encyklopedyczne, literatura tematyczna, katalogi biblioteczne, bibliografie, czasopisma, internet, TV;

q    rozwiązywanie testów kompetencji;

q    wykorzystanie znajomości zasad ortografii i interpunkcji, np. dyktanda.

  Oceniając  wiedzę  ucznia  bierzemy  pod uwagę znajomość  zagadnień  z  zakresu  literatury,  gramatyki, ortografii  i  interpunkcji opartych o  obowiązującą podstawę programową i  aktualnie realizowany materiał oraz sprawdzianów wiedzy.

3. PROCEDURY POPRAWY PRZEZ UCZNIA NIEKORZYSTNYCH WYNIKÓW

 

   A. Oceny cząstkowe:

 • Uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy klasowej i sprawdzianu tylko raz na zajęciach dodatkowych z języka polskiego;
 • Ø W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela

 B. Oceny przewidywane na semestr:

 • Przewidywaną    ocenę   semestralną   i  roczną     uczeń może   poprawić,  uzyskując   wyższe   od poprzednich  cząstkowe  oceny za  przewidziane w  przedmiotowym  systemie  oceniania  formy osiągnięć edukacyjnych.

4. FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

 

         Uczeń   klasyfikowany   na  semestr  powinien  mieć  co  najmniej  10  stopni cząstkowych.
         Nauczyciel  w   wyjątkowym   przypadku może  klasyfikować na  semestr  ucznia,  który   nie                                                   

uzyskał minimalnej ilości stopni cząstkowych.

Ocena   semestralna   (końcowa)   jest   uzyskiwana   wg zasady  oceny  ważonej –   nie  jest  średnią arytmetyczną  ocen   cząstkowych.   Ocena  ta   wynika  z   przeliczenia „ wpływu” przeliczenia  ocen cząstkowych według zasady:   
5 – prace klasowe, sprawdziany, testy (wpisywane kolorem czerwonym);
3 – dyktanda, lektury, wypracowania samodzielne, zeszyt, aktywność (wpisywane kolorem zielonym);

2 – praca w grupach, wiersz na pamięć, czytanie (wpisywane kolorem niebieskim/czarnym). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników
i ilości ocen.

 • Dla pisemnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (prace klasowe, sprawdziany, testy) przyjmuje się jednolity próg oceny pozytywnej (dopuszczający)
  i wszystkich  następnych stopni:
  • celujący – 100 %
  • bardzo dobry – 90% - 99%
  • dobry – 75% - 89%
  • dostateczny – 51% - 74%
  • dopuszczający – 35% - 50%
  • niedostateczny – 0% - 34%

      Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o ilości zdobytych  punktów w stosunku do możliwych do uzyskania i uzasadnienia stopnia.

 • Kryteria oceniania dyktand:

                                                                        kl. 4-6

             celujący             - brak jakiegokolwiek błędu

             bardzo dobry     - 1 błąd ortograficzny podstawowy

             dobry                 - 2 bł. – 3 bł.  ort. podst.

             dostateczny        - 4 – 5  bł. ort. podst.

             dopuszczający    - 6 – 7  bł. ort. podst.

             niedostateczny    - 8  i więcej bł. ort. podst.

  2 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd orograficzny podstawowy

  3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny II stopnia

kl. 7-8

              celujący – brak jakiegokolwiek błędu

              bardzo dobry – 1 błąd ortograficzny podstawowy

              dobry – 2 błędy

              dostateczny – 3-4 błędy

              dopuszczający – 5 błędów

              niedostateczny – 6 błędów

 • KRYTERIA OCENY ZADANIA OTWARTEGO – WYPRACOWANIA

                                                      KL. 4 – 6 

I   TREŚĆ (3 – 0 pkt.)

3 pkt. Uczeń pisze na temat, stosuje wszystkie wyróżniki formalne danej formy wypowiedzi, zachowuje logiczny porządek  (w liście - zachowuje odpowiedni układ graficzny); tworzy wypowiedź rozwiniętą i bogatą treściowo, urozmaica ją ( np. dialogiem, opisem - w opowiadaniu); konsekwentnie posługuje się jednolitą formą narracji.

2 pkt. Uczeń pisze na temat, stosuje wyróżniki danej formy wypowiedzi ( w liście dopuszcza się pominięcie zwrotów grzecznościowych na początku i na końcu ); lub nie tworzy tekstu logicznie uporządkowanego, lub nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej i bogatej treściowo.

1pkt. Uczeń pisze wypowiedź, pomijając niektóre wyróżniki formalne, przedstawia ogólnikowo, np. akcję, opisy, refleksje, opinie, zachowuje spójność w części pracy, która jest uboga treściowo.

0 pkt.  Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

II      STYL  (1 – 0 pkt.)

1 pkt.   Styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi.

0 pkt.   Styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi.

III   JĘZYK   (1 – 0 pkt.)

 

1 pkt.   Dopuszczalne 4 błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne)

0 pkt.   Więcej niż 4 błędy  (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne)

IV  ORTOGRAFIA   (1 – 0 pkt.)

 

 1 pkt.   Dopuszczalne 2 błędy.

 0 pkt.   Więcej niż 2 błędy

V   INTERPUNKCJA  (1 – 0 pkt.)

 

1 pkt. Dopuszczalne 3 błędy.

0 pkt. Więcej niż 3 błędy.

 

Przeliczenie punktów na stopnie: 

 • 7-6 pkt. – bardzo dobry
 • 5 pkt. – dobry
 • 4 pkt. – dostateczny
 • 3-2 pkt. – dopuszczający
 • 1-0 pkt.– niedostateczny

Jeżeli uczeń otrzymał 0p. za kryteri