Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853132
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

EDYTA JURYS - NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt     
 „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” L. Wittgenstein

 

Jakie znaczenie ta teza przybiera w przypadku człowieka z upośledzeniem bądź niepełnosprawnością słuchową?

 

„Nie słyszę, więc moja zdolność poznawania świata jest ograniczona”

 

Dziecko nie słyszące ma niezwykle małą szansę na wykształcenie mowy werbalnej, jeśli terapia nie zostanie wprowadzona stosunkowo wcześnie. Przed 2002 r. nie było badania słuchu u noworodków. Dzięki Fundacji WOŚP, w drugiej dobie życia noworodka wykonywane jest przesiewowe badanie słuchu. Polska w tym zakresie jest jednym z dziewięciu krajów, w którym takiemu badaniu poddawanych jest około 97% dzieci. Nie można jednak tego badania traktować jako pewnik, ponieważ słuch można utracić w późniejszym okresie życia. Zaleca się zatem powtórzenie badania słuchu około 1 roku życia dziecka.

 

Dziecko posiada wrodzoną zdolność do opanowania języka ojczystego. Aby wykazało gotowość w tym zakresie, niezbędny jest dostęp do tego języka w społeczeństwie. Uszkodzenie słuchu blokuje ową naturalną zdolność, co prowadzi do upośledzenia (ograniczenia w posługiwaniu się językiem ojczystym) albo też niepełnosprawności słuchowej (braku możliwości posługiwania się językiem ojczystym). Należy tu wspomnieć, iż językiem ojczystym dzieci z niepełnosprawnością słuchową nie jest język migowy. Jest on językiem zupełnie obcym dziecku i podlega takim samym zasadom nauki, jak każdy dodatkowy język. Sytuacja ta się całkowicie zmienia, jeśli posługują się nim rodzice komunikując się między sobą i z dzieckiem.

 

Po 2002 roku dziecko nie słyszące staję się dzieckiem potencjalnie mówiącym, pod warunkiem, iż zostanie objęte możliwie jak najwcześniej terapią logopedyczną. Najbardziej korzystnym, krytycznym, okresem dla rozwoju języka jest czas między 24 a 36 miesiącem życia. Wczesna diagnostyka staje się tutaj „być albo nie być niepełnosprawnym”.

 

Standardy rehabilitacji przewidują:

- wczesną diagnostykę - do 3-4 m-ca życia dziecka,

- wczesne aparatownie - protezy słuchowe: aparaty, implanty,

- intensywną opiekę logopedyczną,

- współpracę z rodzicami,

- organizację środowiska lokalnego,

- edukację włączającą.

 

Trening słuchowy dziecka z wadą słuchu obejmuje:

- komunikację prewerbalną,

- kształtowanie słownika,

- modelowanie wypowiedzi,

- kształtowanie języka dialogu,

- wczesną naukę czytania,

- wspomaganie kształcenia językowego.

 

O ile w zakresie diagnostyki i aparatownia w Polsce poczyniono spore postępy, o tyle w osiągnięciu kolejnych etapów pojawiają się pewne trudności. Przykładowo mała liczba surdologopedów, niewystarczające przygotowanie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi bądź niepełnosprawnymi słuchowo w szkołach powszechnych, mała liczba programów wspierających edukację (takich jak na przykład „Dźwięki Marzeń” Program Rehabilitacji Domowej Orange).

 

Trudności jakie napotyka uczeń z niepełnosprawnością słuchową:

- Napisz wyraz sałata.

- Ale przez jakie „s”?

- Jak to jakie „s”? Normalne _s_ałata.

- Ale jakie?! Takie „s”, takie „z”, takie „c”, czy takie „dz”?...

 

 Opracowała mgr Edyta Jurys

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

 

W oparciu o wykład  dr Justyny Leszka pt. Standard wczesnej opieki logopedycznej wobec dzieci z uszkodzeniami słuchu wygłoszony 9 lutego 2013 r. w Poznaniu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej ROZUMIEM – MÓWIĘ – POZNAJĘ ŚWIAT Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat