Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 852076
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 NR 9 W KOSZALINIE


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy  opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.


§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.


2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

 

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.45-16.30.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

3. W przypadku zmiany ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia, rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.


§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących.

2. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • udziału w zajęciach,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, a nieuczęszczający na lekcję religii lub  oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 

 

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek, np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
2.Korespondencja z rodzicami
3.Rozmowy telefoniczne

 

 

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
2. Dziennik zajęć;
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

4. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

   5. Regulamin świetlicy.