Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853040
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

AGNIESZKA OBARA - JĘZYK ANGIELSKI

Konspekt lekcji pokazowej z języka angielskiego w klasie IV c

Prowadzący: Agnieszka Obara

Data: 18 marca 2014 r.

Klasa: IV c

Temat: „British Animals”- zwierzęta domowe i dzikie spotykane w Wielkiej Brytanii. 

 Cel nadrzędny: Indywidualizacja w procesie nauczania języka angielskiego – lekcja pokazowa.

Cele szczegółowe (operacyjne):

Uczeń potrafi:

 • czytać ze zrozumieniem polecenia do zadań;
 • sprawdzać zgodność wykonania poszczególnych zadań z poleceniem;
 • korzystać ze słownika dwujęzycznego, sprawnie wyszukać słowa;
 • formułować wypowiedzi stosując język przedmiotowy;
 • zrozumieć treść filmu, wyodrębnić z filmu potrzebne informacje;
 • przenieść informacje z filmu do karty pracy;
 • współpracować w grupie, parach;
 • podejmować decyzje dotyczące sposobu wykorzystania dostępnych pomocy w trakcie zajęć;
 • rozpoznawać zwierzęta, nazwać je, wykorzystać swoją wiedzę z zakresu przyrody;
 • prawidłowo wymawiać nazwy zwierząt;
 • określić, które zwierzęta są zwierzętami domowymi, a które dzikimi;
 • napisać krótki tekst o lisie na podstawie danych zebranych z filmu.

Wykorzystane materiały w toku zajęć: karty pracy uczniów, film DVD, słowniki dwujęzyczne ang.-pol. i pol.-ang., figurki zwierząt, tablica interaktywna, laptop

Formy pracy:  indywidualna, grupowa/ w parach o zróżnicowanych poziomach wiedzy i umiejętności z języka angielskiego oraz o zróżnicowanych stylach uczenia się i potencjałach inteligencji wielorakiej, całość klasy.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie gości zaproszonych na zajęcia i uczniów klasy.
 2. Prezentacja figurek zwierząt dzikich, aby uczennice określiły główną myśl lekcji, sformułowanie tematu zajęć przez uczennice, przedstawienie celów zajęć.
 3. Rozdanie kart pracy, słowników, przypomnienie zasad pracy z filmem i kartą pracy.
 4. Przypomnienie słownictwa związanego z wyglądem zwierząt.
 5. Uczennice wykonują zadania 1 i 2 w karcie pracy z części „przed obejrzeniem filmu”, korzystają ze słowników. Uczennice mają wybór, czy najpierw sprawdzić się, ile nazw zwierząt już znają i wpisać odpowiedzi a nieznane słówka zgadywać, czy korzystać ze słowników by wyjaśnić nieznane im słówka – bez zgadywania.
 6. Uczennice porównują odpowiedzi przed sprawdzeniem poprawności, trening wymowy nazw zwierząt.
 7. Uczennice czytają nazwy zwierząt w zadaniu 3 (część „W trakcie oglądania filmu”), oglądając film po raz pierwszy, wykonują zadanie 3, polegające na zaznaczeniu, które zwierzęta wymienione w karcie pracy są obecne w filmie.
 8. Porównanie odpowiedzi przed sprawdzeniem poprawności.
 9. Uczennice oglądają film ponownie aby sprawdzić swoje przewidywania, odpowiedzi, których udzieliły w zadaniu 2.
 10. Uczennice czytają zdania w zadaniu 4. Wyjaśnienie trudniejszych zwrotów na prośbę uczennic. Uczennice oglądają film i zaznaczają czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Porównanie odpowiedzi przed sprawdzeniem poprawności.
 11. Uczennice wykonują zadnie 5 (część „Po obejrzeniu filmu”) polegające na określeniu, które zwierzęta przedstawione na zdjęciach są dzikie, a które są zwierzętami domowymi.  Praca w parach i dyskusja. Uczennice czytają odpowiedzi.
 12. Uczennice oglądają film po raz ostatni, tym razem celem jest zwrócenie uwagi wyłącznie na faktach dotyczących lisa i uzupełnienie notatki o lisie, tabela w zadaniu 6. Słabsze uczennice mają możliwość otrzymania od nauczyciela potrzebnych słówek do wstawienia w tabelkę, jeśli wyrażą taką potrzebę.
 13. Porównanie odpowiedzi przed sprawdzeniem poprawności.
 14. Uczennice piszą własny tekst o lisie na podstawie faktów zebranych w tabeli w zadaniu 6.
 15. Chętne uczennice czytają swoje teksty o lisie, dokonują samooceny.
 16. Zadanie dodatkowe/ zadanie domowe: Zadanie utrwalające nazwy zwierząt: 2 ćwiczenia trenujące prawidłowy zapis nazw zwierząt.

Załączniki:

 1. Karta pracy ucznia “British Animals”, pochodząca z: T. Thompson, „Steps in English – 1, Teacher’s Power Pack”,  Oxford University Press, Oxford, 2011.
 2. Lista słów do wstawienia do zadania 6 w karcie pracy.
 3. Ćwiczenia trenujące prawidłowy zapis nazw zwierząt i dopasowywanie z odpowiednim rysunkiem, pochodzące z: S. Doláková, „Playing English – Zabawy z angielskim. 20 gier i zabaw w 120 wariantach”, wydawnictwo REA s.j., Warszawa  2007, str. 13.

 

Uwagi:

Indywidualizując pracę dydaktyczną, konieczne jest dostosowanie celów, treści, metod i środków dydaktycznych do możliwości uczenia się uczniów. W tym celu zaleca się wykorzystanie wielozmysłowości w nauczaniu.

Nie wszyscy przyjmują i kodują wiadomości w ten sam sposób. Informacje docierają do nas za pomocą trzech podstawowych kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego. Nauczanie uwzględniające predyspozycje percepcyjne polega na angażowaniu wszystkich zmysłów w proces uczenia. Im większą liczbą kanałów sensorycznych nowe informacje dotrą do kory mózgowej, tym większe są szanse, że nowy materiał zostanie trwale zapamiętany.

Wykorzystując film edukacyjny o tematyce kulturowej, nie tylko poszerzamy wiedzę uczniów o kulturze danego kraju, ale również pobudzamy wszystkie zmysły uczących się; ćwiczymy, z różnym natężeniem i w dowolnej kolejności, sprawności słuchania, uważnego patrzenia i działania, a uczniowie zwykle angażują się emocjonalnie w zadania.

Multisensoryczność sprzyja aktywizowaniu potencjalnych możliwości, które tkwią w każdym uczniu. Dlatego tak istotne jest poznanie preferowanych kanałów sensorycznych swoich uczniów. W tym celu przeprowadziłam w klasie IV „c” test stylów uczenia się, i dodatkowo, test inteligencji wielorakich. Zebrane przeze mnie dane pozwoliły określić indywidualny profil stylów uczenia się  i potencjał inteligencji wielorakich uczennic oraz profil klasy.

Stosując nauczanie multisensoryczne, uzyskujemy wspaniałą pomoc w indywidualizacji w toku nauczania. Takie nauczanie jest przyjazne uczniom i pozwala każdemu znaleźć „coś dla siebie” i odnieść sukces.  Ponadto:

 • uczeń jest odpowiedzialny za własny proces uczenia się, dzięki czemu wspierany jest rozwój jego autonomii;
 • różny stopień trudności zadań oraz możliwość wyboru opcji wykonania zadań z pomocą lub bez, stwarza uczniom słabszym szansę na wykazanie się swoimi umiejętnościami – dzięki czemu wzrasta ich motywacja do nauki;
 • stosowanie zróżnicowanych form pracy (indywidualna, zbiorowa, w parach/grupach) wspiera proces indywidualizacji nauczania.

Opracowanie: Agnieszka Obara


załącznik 1

załącznik 2


załącznik 3