Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853039
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

MAŁGORZATA SZCZERBOWSKA - NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ

PROWADZĄCA: Małgorzata Szczerbowska

Data: 28 października 2015r.

Lekcja: język polski

Klasa: 4 B

Temat:  Odkrywamy tajemnice wyrazów. Sylaba.

 

Zalecane warunki i sposoby realizacji:

 • 2)  motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się  i komunikowania (słuchania i mówienia), w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji;
 • 3) wyposażenie ucznia w umiejętność poprawnego mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem, rozumowania, odbioru tekstów kultury, rozwijanie słownictwa;
 • 1) rozwijanie w uczniu ciekawości świata;
 • 5) przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata( odwołanie do życia codziennego, własnych doświadczeń, innych przedmiotów- muzyki)
 • 6) wychowanie do aktywności i odpowiedzialności.

 

Cele: Uczeń:

 • zna podstawowe informacje dotyczące sylaby,
 • potrafi poprawnie dzielić wyrazy na sylaby,
 • umie przenosić wyrazy do następnej linijki ,
 • dostrzega podobieństwo podziału wyrazu na sylaby z nauką piosenek,
 • potrafi współpracować w grupie/ parze.

 

Metody:

 • rozmowa kierowana,
 • metoda aktywizująca- zabawa w wyliczanki,
 • ćwiczenia praktyczne.

 

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy dla uczniów,
 • Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego ,,Teraz polski!”

 

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • binarna

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne : sprawdzenie obecności.
 2. Pogadanka n-la dotycząca zabaw w wyliczanki.
 3. Zabawa edukacyjna- wybór kilku uczniów do wyliczanki, np. Wpad-ła bom-ba do piw-ni-cy”. Uczniowie dostrzegają wyliczanie za pomocą sylab.
 4. Uświadomienie dzieciom celu lekcji, którym jest umiejętność podziału wyrazu                     na sylaby. Pytanie kluczowe: Co zrobić, aby poprawnie przenosić wyrazy                           do następnej linijki?”
 5. Zapis tematu.

Faza realizacyjna:

 1. Ćwiczenie na ,,dobry początek”- polecenie:- Podczas zawodów sportowych kibice dopingują swoją drużynę okrzykami: ,,Polska gola!”,  ,,Nic się nie stało!”. Wymówcie, jak brzmią podane hasła, dzieląc wyrazy na sylaby. ( Chętni uczniowie odpowiadają)
 2. Praca w parach. Rozdanie kart pracy dla uczniów  z zapisem nutowym znanych piosenek: ,,Wlazł, kotek…”, Stary niedźwiedź…”. Zadaniem uczniów jest podpisanie każdej nuty sylabą, np.: Wlazł, ko-tek, na pło-tek… Odczytanie zapisu/ lub zaśpiewanie fragmentu piosenki  i zwrócenie uwagi na sylabę,,wlazł”( zapis na tablicy i w zeszytach informacji o tym, że nie dzielimy wyrazów jednosylabowych). Załącznik nr 1.

Zadanie pytania: - Do czego potrzebna jest nam umiejętność podziału wyrazu                     na sylaby? ( pomocna jest w nauce piosenek; nauczyciel sugeruje, że również                       w opanowaniu pamięciowym np. wiersza)

 1. Ćwiczenie do wykonania wspólnie, zapis na tablicy wyrazów, chętni uczniowie dzielą wyrazy na sylaby:

marzenia: ma-rze-nia

                                              przyjaciel: przy-ja-ciel

                                            autobus:   au-to-bus

                                            fontanna: fon-tan-na

                                            złość : złość

Ustne sformułowanie wniosków, np.

 • sylaba musi zawierać samogłoskę,
 • nie wolno rozdzielać dwuznaków,
 • trzeba rozdzielać dwie jednakowe litery
 • grupy liter ,,au”, ,,eu” stanowią sylabę.

 

 1. Zabawa edukacyjna w kucharzy. Rozdanie kart pracy ( Załącznik nr 2.) Praca binarna uczniów polegająca na odgadnięciu warzyw oraz owoców , podzieleniu wyrazów na sylaby i wpisaniu ich w odpowiednie miejsca diagramów. Odczytanie efektów pracy.
 2. Przypomnienie pytania kluczowego, polecenie wykonania ćwiczenia dotyczącego prawidłowego przenoszenia wyrazów do następnej linijki. ( Ćw. 4, str.28- Zeszyt ćwiczeń). Odczytanie ćwiczenia, w miarę potrzeb- korekta.
 3. Odpowiedź na pytanie: Do czego jest nam potrzebna umiejętność podziału wyrazów na sylaby?( służy do prawidłowego przenoszenia wyrazów do następnej linijki)

 

Faza podsumowująca:

 1. Praca indywidualna:  zakreśl TAK/ NIE ( Załącznik nr 3.), odczytanie prawidłowych informacji.
 2. Ocena bieżąca postępów uczniów.
 3. Zapis zadania domowego, np. ćw. 3, str. 28 ( Zeszyt ćwiczeń)
 4. Uzyskanie informacji zwrotnej od dzieci:
 5. - Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
 6. - Co było na lekcji najłatwiejsze? A co najtrudniejsze?

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3