Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853066
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie

                                             

                                                            MOTTO:

                                                          „Pomóżmy dzieciom, by każde

                                                           z nich stało się tym, kim stać się może”

                                                                                                         /J. Korczak/                 

Spis treści

Preambuła  4

Diagnoza szkoły 5

Czynniki ryzyka 6

Misja i wizja szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Model  absolwenta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Część: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

Przepisy prawne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Wprowadzenie ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

Część:  BudowanCzęśćie świadomości i przynależności narodowej 15

Przepisy prawne 15

Wprowadzenie 16

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Część:  Wychowanie do wartości 19

Przepisy prawne 19

Wprowadzenie 20

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Część:  Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązaniu kontaktów rówieśniczych 23

Przepisy prawne 23

Wprowadzenie 25

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  - bezpieczeństwo w społeczności szkolnej ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązaniu kontaktów rówieśniczych …………………………………………………………………………………………………………………………  29

Część:  Cyberprzemoc 31

Przepisy prawne 31

Wprowadzenie 32

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

Część:  Zdrowy styl życia 36

Przepisy prawne 36

Wprowadzenie 37

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  - działalność wychowawcza …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  - działalność profilaktyczna …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 43

Część:  Szkoła miejscem rozwoju kazdego ucznia 46

Przepisy prawne 46

Wprowadzenie 47

Program Wychowawczo-Profilaktyczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48


Preambuła


           Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka. 

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji                                                i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań ryzykownych.                              Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia           akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży                            w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.

Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie dokumentacji badawczej, wywiadów wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 9                                           w Koszalinie został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej z użyciem narzędzi :

ü  Ankiet przeprowadzonych w ramach ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki;

ü  „Diagnozy postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia  oraz „Profilaktyka zagrożeń”;

ü  Rozmów indywidualnych  z uczniami i rodzicami , wywiadów w środowisku ucznia;

ü  Analizą danych pozyskanych w trakcie współpracy z Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorów Sądowych , MOPR, MPPP, TPDZ, Poradnią ZPDZ i M, Policją;

ü  Analizy obserwacji uczniów (w tym: osiągnięć szkolnych, zaangażowania w proces dydaktyczny, motywacji, stanu zdrowia, problemów emocjonalnych , funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem od środków psychoaktywnych);

ü  Analizy dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej (dzienniki lekcyjne , dokumentacja wychowawców, pedagoga).

Diagnoza szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  położona jest na  Osiedlu Lechitów. Środowisko rodzinne uczniów jest bardzo zróżnicowane. Wśród mieszkańców osiedla  panuje  wysoka stopa bezrobocia, a wielu spośród  pracujących osiąga  niskie lub bardzo niskie dochody, co przekłada się na status materialny rodzin, a tym samym uczniów naszej szkoły. W rejonie szkoły usytuowane są także  budynki i lokale socjalne.  W ostatnich kilku latach, z racji niskich cen,  na terenie osiedla pojawiły się  tanie mieszkania na wynajem, które są atrakcyjne dla osób o niższych dochodach. Część rodziców uczniów  w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy pracuje za granicą, dlatego w szkole od wielu lat istnieje problem eurosieroctwa. Do naszej placówki uczęszcza także wielu uczniów spoza rejonu, z uwagi na funkcjonujące klasy baletowe oraz uwagi na coraz lepszą opinię o szkole. W każdym roczniku jest to jeden oddział. Większość uczniów tych klas ma dobrą sytuacje materialną, a  rodzice rozumieją znaczenie wykształcenia w dorosłym życiu i mają wysokie aspiracje edukacyjne wobec swoich dzieci.  Powyższa sytuacja nakłada na szkołę dodatkowe wyzwania związane z przygotowaniem uczniów do startu w dorosłe życie na takim samym poziomie jak dzieci znajdujących się w lepszej sytuacji życiowej.

Z analizy ankiet wynika, że społeczność uczniowska rozumie, które wartości są ważne, ale ich deklaracje nie zawsze są zgodne z postępowaniem. Większość  uczniów przestrzega norm etycznych obowiązujących w szkole. W swoim postępowaniu starają się kierować dobrem nie tylko swoim, ale i innych. Jednocześnie mają świadomość, że nie zawsze to im się udaje , ale próbują  naprawiać  swoje błędy.

Wzrasta zagrożenie spożywania  przez uczniów alkoholu. Bardzo niepokojący jest fakt, że aż 19 % ankietowanych dzieci przyznaje, że piło alkohol w obecności rodziców np. w sylwestra. Wzrosła  także liczba dzieci, które wiedzą, gdzie w Koszalinie można kupić dopalacze. Na niezmiennym poziomie utrzymuje się liczba dzieci eksperymentujących z nikotyną .

Z analizy osiągnięć dydaktycznych uczniów wynika, że w szkole wzrosła liczba dzieci, które nie sprostały wymaganiom edukacyjnym na poziomie umiejętności koniecznych i nie uzyskały promocji do następnej klasy. Przyczyny tkwią w samych dzieciach, a głównie niskiej motywacji do wysiłku intelektualnego, braku systematyczności w korzystaniu z zajęć z zakresu PPP, niesystematycznym uczęszczaniu do szkoły (absencja chorobowa, wagary) oraz braku wsparcia ze strony rodziców.

Rozmowy indywidualne z uczniami wskazują na wzrost poczucia osamotnienia i osłabienie więzi emocjonalnej z rodzicami . Większa niż w latach ubiegłych była liczba uczniów, którzy poszukują wsparcia, zrozumienia i pomocy wśród nauczycieli i pedagoga. Nierzadko ich stan emocjonalny jest na tyle niepokojący, że koniecznym krokiem staje się skierowanie  dziecka i rodzica do lekarza specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Obserwacje  wychowawców, nauczycieli, pedagoga, pracowników  niepedagogicznych szkoły oraz pracowników instytucji współpracujących ze szkołą na rzecz dziecka i rodziny, podjęte interwencje  i liczba zarejestrowanych „Niebieskich Kart” świadczą o wzroście ujawnionych przypadków przemocy domowej.        

              Istotnym problemem w szkole pozostaje agresja i przemoc rówieśnicza. O ile incydentalnie dochodzi do bójek, to często występują przejawy agresji werbalnej. Najczęściej przejawia się ona w postaci wulgaryzmów, przekleństw, nieuzasadnionych oskarżeń, gróźb. Inną postacią agresji werbalnej ukrytej są plotk                       i i pomówienia. Sporadycznie występuje także zjawisko agresji ekspresywnej w formie gestów przestraszających.

 

Czynniki ryzyka :

 

Sfera psychologiczna ucznia:

 1. Niska samoocena i wiary we własne możliwości.
 2. Brak motywacji i nawyku pracy umysłowej.
 3. Brak odporności na stres i problemy.
 4. Nadmierna nieśmiałość, wrażliwość.

 

Sfera rodzinna :

 1. Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego.
 2. Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja).

Reasumując można stwierdzić, że w społeczności naszej szkolny należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów.                                      Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą:

 • występowanie agresji słownej i fizycznej,
 • problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne,
 • opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne,
 • kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych,
 • powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi,
 • powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie, bieda) bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzony (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie)

Zdajemy sobie również sprawę, że poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.:

 • kryzys autorytetów,
 • dostępność środków psychoaktywnych,
 • moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp.,
 • brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania,
 • brak właściwych wzorców rodzinnych,
 • naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane,
 • konflikty rówieśnicze, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa,
 • brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych,
 • niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet,
 • stres i niepowodzenia edukacyjne,
 • brak zdolności do kompensowania stresu,
 • brak nawyku aktywnego odpoczynku,
 • zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi – mnogość „obowiązkowych” zajęć fakultatywnych,
 • nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp.

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda  z nich ma na celu zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy  i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się podobnym zagrożeniom. Wspólne działanie na polu rodzinnym                                                     i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony dialogu traktują się po partnersku.

Wszystkie proponowane przez nas działania, mają również na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności życia w społeczeństwie, dążą do socjalizacji jednostki. W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz zespołowej pracy czy organizacji i zarządzanie zespołami. Dzięki takiej różnorodności zajęć młodzi ludzie poza zdolnościami socjalizacyjnymi rozwijają również swoją kreatywność oraz przedsiębiorczość, co pozwala na wprowadzanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w trakcie kształcenia młodych ludzi, które odpowiednie są do poziomu ich aktualnego rozwoju.

Bardziej innowacyjne działania zakładające pracę projektową uczniów, umożliwiają im większą ekspresję ich kreatywności oraz mają wpływ na zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu, dzięki czemu będą mogli sami wpływać na kształtowanie procesu uczenia. Kierowanie własnym rozwojem zakłada zarówno pracę indywidualną jak i pracę grupową w zespole klasowym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość odkrywania siebie i rozwijania zdolności socjalizacyjnych, w tym zdolność do komunikowania się, skutecznego przekazywania własnych myśli, słuchania, a nie jedynie słyszenia swoich rozmówców, efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Metoda pracy projektowej, która może mieć charakter pracy indywidualnej lub zespołowej, pozwala nauczycielom na łączenie kilku zagadnień, a nawet przedmiotów szkolnych w jeden projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca uczniów będzie miała bardziej kompleksowy charakter, gdyż wymaga spojrzenia na dane zagadnienie pod wieloma aspektami.

Proponowane przez nas działania mają charakter wychowawczy i profilaktyczny, a przedstawione propozycje tematyczne Programu Wychowawczo- Profilaktycznego zgodne są z celami programowymi oraz wiekiem społeczności szkolnej.

Misja i wizja szkoły

1. Misja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Jesteśmy szkołą, która:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby;
 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych   i udział w różnorodnych konkursach;
 • upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące                                             z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • systematycznie tworzy własną historię i tradycje ,rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę;
 • integruje społeczność uczniowską poprzez budowanie atmosfery akceptacji   i tolerancji w relacjach z uczniami wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych , a także z uczniami niepełnosprawnymi;
 • dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli;

 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami/opiekunami /w procesie kształcenia i wychowania;
 • koordynuje oddziaływania wychowawcze Szkoły i domu rodzinnego;
 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się  w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

2. Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.  Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.  Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

      jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

      potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności;

      czerpie radość z nauki;

      przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

      potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

      potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

      zgodnie współpracuje z innymi;

      jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

      jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

      rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

      dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych.

Część: „Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej”.

 

Przepisy prawne

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580);
 7. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r.


Wprowadzenie


Szkoła prowadzi szereg działań, mających na celu zachęcenie uczniów do podejmowania innej, alternatywnej w stosunku do biernej formy spędzania wolnego czasu tj. fakultatywne zajęcia sportowe, edukacyjne, spotkania z przedstawicielami środowisk lokalnych, itd. Celem zajęć jest poszerzenie uczniowskiej wiedzy, zainteresowań oraz umożliwienie odnalezienia nowych pasji. Naszym uczniom proponujemy naukę poprzez aktywne uczestnictwo w życiu codziennym – mogą wykazać się oni poprzez samodzielne organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, itp., dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły lub okolic. Każde wydarzenie pozostaje pod nadzorem przypisanego nauczyciela, który wspiera działania młodych ludzi oraz ułatwia im odnalezienie się w nowej sytuacji.

Każde z prowadzonych przez nas działań ma za zadanie rozbudzić aspiracje życiowe uczniów oraz przeciwdziałać bierności społecznej. Dlatego też skupiamy się na motywowaniu młodych ludzi do nauki oraz staramy się tworzyć im środowisko umożliwiające osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach. Dzięki temu uczniowie, którzy mają trudności w nauce na jakimś polu, będą mogli odszukiwać oraz pielęgnować umiejętności i predyspozycje, które posiadają w różnych dziedzinach życia. W tym celu skuteczne będzie prowadzenie różnorodnych działań fakultatywnych.

Kładziemy również duży nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej młodych ludzi.

„Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej” ma na celu:

 1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych:
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca),
 • poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych,
 • poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania.
 1. Budowanie pewności siebie:
 • uświadamianie zagadnienia pewności siebie,
 • techniki budowania pewności siebie,
 • odkrywanie własnej osobowości,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • odnajdywanie swoich mocnych stron.
 1. budowanie zaradności życiowej:
 • organizacja warsztatów,
 • angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc.
 • organizacja wyjazdów, wycieczek, „zielonych szkół”.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole,
 • uczenie asertywności,
 • zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji,
 • uczenie podejmowania właściwych decyzji,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi,
 • wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Odbiorca

 1. Zajęcia integracyjne.
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • zajęcia integrujące klasę i społeczność szkolną,
 • ćwiczenia aktywizujące,
 • uczenie współodpowiedzialności za swoich kolegów  i koleżanki            z klasy,
 •  wspólne wyjścia poza teren szkoły,
 • uroczyste pasowanie na ucznia SP - 9.

Wychowawcy klas I

Uczniowie

 1. Poznanie siebie oraz skupienie się na odkrywaniu własnych zdolności oraz aspiracji życiowych.
 2. Praca nad adekwatnym poczuciem własnej wartości.
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • zajęcia wychowania fizycznego,
 • zajęcia warsztatowe,
 •  mini wykłady,
 • dramy,
 • zajęcia których celem jest samopoznanie i budowanie własnej wartości, asertywności, nauka pozytywnego myślenia.

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

Pedagog szkolny

Uczniowie

 1. Podnoszenie poziomu kompetencji społecznych.
 • praca indywidualna i grupowa,
 • treningi, warsztaty,
 • dramy,
 • zajęcia, które pomogą pozytywnie wpłynąć na poziom inteligencji emocjonalnej uczniów – utrwalanie poczucia własnej wartości.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Uczniowie

 1. Nauka opanowania stresu bądź wykorzystania sytuacji stresowych na swoją korzyść.
 2. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i reagowanie
  w sytuacjach trudnych.
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • zajęcia plastyczne/ techniczne,
 • e-lekcje,
 • mini wykłady,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia warsztatowe, na których uczniowie ćwiczą zachowanie się w różnych trudnych, konfliktowych sytuacjach.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Uczniowie

 1. Kształtowanie postawy życiowej
  w społeczeństwie lokalnym.
 2. Budowanie zaradności życiowej.
 3. Nauka samodzielnego podejmowania aktywności/ inicjatywy.
 4. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań.
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • przedstawienia, prezentacje, wystąpienia, itp.,
 • e-lekcje,
 • lekcje wychowawcze, dot. m.in.  zasad savoir vivre,
 • zajęcia psychoedukacyjne – prowadzenie całorocznego doradztwa zawodowego, świadomy wybór dalszej drogi kształcenia,
 •  praca projektowa,
 •  zajęciach dodatkowych – gazetka szkolna, organizacje sportowe, praca w samorządzie.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Doradca zawodowy

Nauczyciel prowadzący dodatkowe zajęcia

Uczniowie

 1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników szkoły.
 2. Nawiązywanie i/lub utrzymywanie odpowiednich relacji
  i zaangażowania rodziców/ opiekunów uczniów.
 3. Prowadzenie ewaluacji.
 • szkolenia, kursy, treningi, warsztaty w ramach WDN  i w formach zewnętrznych,
 • książki, materiały szkoleniowe, ulotki,
 • wyposażanie nauczycieli w wiedzę, materiały informacyjne oraz umiejętności tworzenia wspierających relacji interpersonalnych,
 • badania ankietowe.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele
i wychowawcy

 1. Pedagogizacja rodziców/ opiekunów dzieci.
 2. Spotkania z wychowawcą oraz utrzymywanie stałej i poprawnej relacji na linii nauczyciele-rodzice/ opiekunowie dzieci.
 3. Zaangażowanie rodziców
  w działalność szkolną.
 • spotkania z wychowawcą,
 •  pogadanki ze specjalistami,
 •  spotkania  z opiekunami uczniów na temat ustalania zasad panujących w domu, przestrzegania ich przez wszystkich domowników oraz konsekwentnego reagowania  w sytuacjach, gdy dana reguła nie zostanie dotrzymana,
 • udział rodziców/opiekunów prawnych  w konkursach, festynach, uroczystościach szkolnych.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Rodzice/opiekunowie uczniów

 1. Nawiązanie współpracy
  z organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi nie związanymi bezpośrednio ze szkołą.
 • spotkania za specjalistami danej tematyki,
 •  szkolenia,
 • nawiązanie współpracy w zakresie realizacji omawianych działań profilaktycznych z:
  • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • z ośrodkami kulturalnymi,
  • rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów,
  • instytucjami i organizacjami edukacyjnymi,
  • osobami fizycznymi,
  • służbami porządku publicznego.

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

Uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni

Część: „Budowanie świadomości i przynależności narodowej”.

Przepisy prawne

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2014 r. poz. 263);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 r. nr 36 poz. 155 z późń. zm);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. 2017 r. poz. 1042);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214);
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573).

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r.

 

Wprowadzenie


Budowanie świadomości przynależności narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych służy nabywaniu identyfikacji z narodem i kulturą, które z kolei przygotowują do życia w danym społeczeństwie. Kształcanie w młodych ludziach odpowiedniej, patriotycznej postawy wymaga czasu i konsekwentnych, ciągłych starań. Z tego powodu działalność dydaktyczno-wychowawcza jest niezbędna w codziennym życiu młodego człowieka a równocześnie jest obowiązkiem spoczywającym na barkach nauczycieli, bez względu na ich wiarę czy preferencje polityczne. W celu kształtowania prawidłowego i skutecznego wychowania patriotycznego ważne jest, aby pamiętać o jego wielopoziomowości i wszechstronności.

Kształtowanie postawy patriotycznej w młodych ludziach jest obowiązkiem spoczywającym na ich opiekunach, zarówno tych prawnych, faktycznych jak i tych, którzy spędzają z uczniami czas tj. wychowawcy i nauczyciele szkolni. Kształtowanie patriotyzmu jest zadaniem, które należy podjąć już od najmłodszych lat życia dziecka.

Prowadzone działania mają na celu przygotowanie młodych ludzi do pomyślnego i płynnego wejście w dorosłe życie. Oznacza to, że szkoła przygotowuje do pełnienia szeregu ról społecznych z jakimi mogą spotkać się uczniowie. Poprzez wszechstronne rozwijanie ich zdolności oraz zapewnienie troski o ich postawę moralną                                                        i obywatelską rozumieć należy: kształceniu w uczniach krytycznego myślenia, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, piękna i dobra w otaczającym świecie. Nauczyciele starają się również pogłębić w swoich podopiecznych ciekawość poznawczą i chęć do ustalania i sięgania po coraz bardziej ambitne cele. Szkoła stara się nauczać tych wszystkich zasad zgodnie normami i wartościami istotnymi i krzewionymi w Polsce.

 

„Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu:

 • kształtowanie świadomości obywatelskiej,
 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego,
 • rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro,
 • pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,
 • dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,
 • wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji narodowych,
 • pielęgnowanie tradycji narodowych,
 • uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych,
 • poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp.

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest zadaniem i obowiązkiem stawianym przed każdym nauczycielem, bez względu na jego prywatne przekonania polityczne czy wiarę.

 

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Odbiorca

 1. Diagnoza preferowanych przez uczniów wartości.
 • badanie ewaluacyjne  ankietowe diagnozujące posiadane wartości      i postawy patriotyczne u członków społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice),
 • omówienie otrzymanych wyników,
 • opracowanie działań profilaktycznych i wychowawczych,
 •  przeprowadzenie ponownej ewaluacji.

Pedagog szkolny, wyznaczeni nauczyciele.

Cała społeczność szkolna

 1. Kształtowanie osobowości ucznia.
 • godziny wychowawcze - przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych , uwrażliwienie na poczucie piękna i estetyki, kształtowanie postaw koleżeńskich,
 • „spotkania w kulturą” – wyjścia do teatru, kina, pokazy sztuki.

Wychowawcy klas

Uczniowie

 1. Uświadamianie istoty przynależności do narodu.
 • debaty,
 • godzina wychowawcza (na temat symboli narodowych, kim jest współczesny patriota),
 • zajęcia mające na celu uświadomienie swojej przynależności narodowej, symbole narodowe,
 • broszury informacyjne,
 • plakaty, postery na temat patriotyzmu.

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele plastyki

Uczniowie

 1. Budowanie więzi kulturowo-etnicznej.
 2. Promowanie społeczności lokalnej.
 • wykłady, warsztaty,
 • sesja plakatowa,
 • publikacje,
 • obchody na terenie szkoły uroczystości m.in.: wieczór andrzejkowy, bal maskowy, Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia klasowa, mikołajki,
 • emisja polskich filmów historycznych,
 • wywiady z dalszymi członkami rodziny, przygotowanie drzewa genealogicznego.

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele plastyki

 

Uczniowie

 1. Poznawanie historii lokalnej społeczności.
 • wycieczki po muzeach,
 • wycieczki do miejsc związanych z legendami lokalnymi lub miejskimi,
 • wycieczki do miejsc historycznych,
 • spotkania z mieszkańcami DPS (wywiady, wspólna aktywność, itp.),
 • wolontariat,
 •  angażowanie uczniów w prace samorządowe,
 • praca w grupach roboczych działających na terenie szkoły tj. gazetka szkolna, kółko polonistyczne, kółko matematyczne, radiowęzeł, harcerstwo i inne.

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań)

Uczniowie

 1. Nawiązanie stałej współpracy
  z rodzicami/ opiekunami uczniów.
 • szkolenia dla nauczycieli,
 • broszury informacyjne,
 • spotkania z rodzicami / opiekunami uczniów - informowanie opiekunów o najlepszych sposobach przekazywania uczniom wiedzy na temat swojej kultury, historii oraz metodach na pielęgnowanie wyznawanych przez nich wartości,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi, lokalnymi ośrodkami kultury.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

 

Nauczyciele, wychowawcy klas

 1. Angażowanie rodziców / opiekunów dzieci                      i młodzieży szkolnej w pracę na rzecz szkoły.
 2. Pedagogizacja dorosłych na temat konieczności kształtowania prawidłowych postaw w młodych ludziach
 • kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas,
 • szkoła zachęca dorosłych do udziału  w organizowanych przez szkołę uroczystościach / akademiach szkolnych (o charakterze patriotycznym czy świątecznym),
 • rozmowy wychowawcy klasy podczas zebrań dlaczego ważne jest, aby cała rodzina uczestniczyła w wydarzeniach krajowych                                 i patriotycznych oraz pielęgnowała tradycje  i dobre obyczaje podczas świąt.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

Rodzice/ opiekunowie uczniów

 


 Część: „Wychowanie do wartości”.

 

Przepisy prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);
 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155);
 5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167);
 6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 z późń. zm.).

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r.


Wprowadzenie

Motorem postaw są wartości. To one decydują o tym, jakiego dokonamy wyboru, czy zadbamy o własny rozwój, czy oddamy się głównie przyjemnościom, czy przejmiemy odpowiedzialność za swoje życie, czy pozwolimy na to, aby inni za nas decydowali, czy z wytrwałością będziemy dążyć do celu, czy poddamy się przy pierwszej drobnej przeszkodzie. To one napędzają motywację naszych uczniów do nauki, do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności, do osiągania coraz lepszych rezultatów.

Proces rozwoju wartości u człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat i ma istotny wpływ na otoczenie, w którym żyje, a w konsekwencji na społeczeństwo. Oznacza to, że dziecko od samego początku ma wpływ na swoje otoczenie, ale również samo jest na nie podatne. System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz bliższe i dalsze środowisko, w którym się obraca.

W ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „Wychowanie do wartości” nasza szkoła skupi się na:

 • zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci i budowanie więzi z nimi,
 • modelowanie postaw uczniów,
 • zachęcanie uczniów do ciągłego działania,
 • stosowanie metod aktywizujących.

 „Wychowanie do wartości” ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków. Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele  i wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania, z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości. Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego  i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie.Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Odbiorca

 1. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących obecny system wyznawanych przez młodych ludzi wartości.
 2. Sporządzenie pogłębionej analizy sytuacji problemowej.
 3. Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań koniecznych do prowadzenie efektywnego wychowania do wartości.
 • prowadzenie badań, ewaluacji na temat wyznawania przez poszczególne grupy systemem wartości  i podjęcie działań zmierzających do zmiany aktualnego, niekorzystnego stanu wyznawanych wartości.

Nauczyciele historii

Cała społeczność szkolna

 1. Szkolenie kadry pedagogicznej
  z tematu wartości oraz metod nauczania wychowania w wartościach.
 • proponowane pozycje książkowe,
 • udział w seminariach oraz szkoleniach przybliżających tematykę wartości, wartości w edukacji i wychowaniu młodych ludzi oraz sposobów uczenia podopiecznych; gdzie i w jakich okolicznościach rodzina powinna poszukiwać pomocy. Nauczyciele zyskają umiejętność wspierania opiekunów dzieci w sytuacjach trudnych, gdy przekazywany system postaw okaże się nieakceptowany przez społeczeństwo.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele                                i wychowawcy

 1. Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.
 • warsztaty,
 • eventy,  happeningi,
 • wyjścia do teatru/ filharmonii/ muzeum/ itp.,
 • zajęcia lekcyjne - modelowanie postaw pomocnego zachowania                                i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka,
 • zajęcia religii omawiające wartość istotności wiary w życiu młodego człowieka,
 • organizacja festynów, pikników rodzinnych,
 • przygotowanie spektaklu, prezentacji, wywiadu   z wybraną osobą, itp.,
 • plakaty, rysunki,
 • godziny wychowawcze – m.in. na temat wartości rodzinnych, wymienianiu znanych przez uczni&oac

  Artykuły