Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853073
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1654).
 1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.).
 1.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782).
 1. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59, 949).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U z 2015r., poz. 1249).

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Strategia działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów  obowiązuje od dnia 01 września 2017r.

 

Przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr  z dnia 28 września 2017r.

 


 

 1. I.              Założenia programowe

 

Strategia działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów obejmuje w szkole wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne oraz edukację prozdrowotną.

 

Strategia realizowana jest przez wszystkich pracowników szkoły.

 

Przedmiotem działań w ramach strategii są wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy Szkoły.

 

Strategia, zwana inaczej planem działań podejmowanych w szkole w kolejnych latach szkolnych stanowi koncepcję pracy wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej.

 

Jest opracowana przez Zespół na podstawie corocznej oceny zagrożeń i ryzyk oraz czynników chroniących przed używaniem narkotyków, zagrożeń środowiskowych i zachowań patologicznych. 

 

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne z założeniami programowymi poniższego dokumentu.

 

Poniższy dokument opracowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015r., poz. 1249).

 

 

Standard 1

 

Wszyscy nauczyciele znają treści zawarte w Strategii i wykorzystują w swojej pracy procedury opracowane na potrzeby szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 1. II.            Strategie działań w szkole.

 

 1. 1.    Działalność wychowawcza.

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1)    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 

2)    psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

3)    społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 

4)    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 

Sposoby oddziaływań wychowawczych:

 • rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem,
 • rozmowa wychowawcy klasy z uczniem,
 • rozmowa wychowawcy z rodzicami,
 • ostrzeżenie, upomnienie wychowawcy klasy,
 • nagana wychowawcy klasy,
 • rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym,
 • rozmowa ucznia z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły,
 • rozmowa ucznia z podmiotami jak w pkt. 6 i 7 w obecności rodziców ucznia,
 • nagana dyrektora szkoły,
 • zakaz pełnienia funkcji w klasie, szkole, reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 

 1. 2.    Działalność edukacyjna

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działania edukacyjne szkoły:

 

1)    pogadanki na zajęciach i spotkaniach z wychowawcą,

2)    prelekcje pedagoga szkolnego,

3)    prelekcje pielęgniarki szkolnej,

4)    organizowanie spotkań ze specjalistami (policja, lekarz, terapeuta),

5)    udział w akcjach informacyjnych, happeningach na terenie szkoły i poza szkołą,

6)    kontrola występowania zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, lokalnym, rodzinnym,

7)    indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem,

8)     pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

9)    edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia,

10) organizowanie akcji i zajęć profilaktycznych,

11) rozwijanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej, zainteresowań i umiejętności psychospołecznych, sprawności fizycznej,

12)  organizowanie wyjść na spektakle teatralne,

13) filmy edukacyjne,

14) systematyczna pedagogizacja i współpraca z rodzicami uczniów,

15) utrzymywanie współpracy z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

 

 1. 3.    Działalność informacyjna

 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działania informacyjne szkoły:

 

obejmują upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły wiedzy na temat:

 • szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień,
 • dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
 • możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień,
 • skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez:

 • realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły,
 • motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach o tematyce profilaktycznej,
 • opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej,
 • wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej,
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,
 • przeprowadzanie zajęć o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli Policji, spotkania z terapeutą uzależnień (w miarę możliwości),
 • edukację rodziców,
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • edukację nauczycieli – przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów.

 

 1. 4.    Działalność profilaktyczna

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)    w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 

2)    w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

 

3)    w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania profilaktyczne szkoły:

1)    realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych;

2)    prelekcje prowadzone przez pedagoga szkolnego, terapeutę, pielęgniarkę szkolną,

3)     spotkania ze specjalistami (policjant, kurator, lekarz, terapeuta),

4)    rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym,

5)    przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

6)    doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników Szkoły w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;

7)    współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją.

 

Standard 2.

 

Strategia wszystkich działań podejmowanych przez szkołę polega w szczególności na:

 

 1. 1.     Systematycznym, przynajmniej corocznym, rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem.
 2. 2.     Wzmacnianiu postaw uczniów z wykorzystaniem czynników chroniących.
 3. 3.     Systematycznych i spójnych działaniach pracowników szkoły;
 4. 4.     Informowaniu o narkomanii i jej skutkach;
 5. 5.     Współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
 6. 6.     Poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 7. 7.     Przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii.

 

 1. 5.    Działania profilaktyczne szkoły wobec rodziców i opiekunów prawnych.

 

Działania szkoły, prowadzone wobec rodziców mają charakter wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny i polegają na:

 

1)    spotkaniach z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, dyrektorem- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka;

2)    rozmowach indywidualnych z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, dyrektorem- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka;

3)    kierowaniu rodziców do placówek wspierających rodzinę;

4)    podnoszeniu wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców (grupy wsparcia);

5)    podnoszeniu wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców (warsztaty, konferencje, prelekcje, udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, festyn itp.);

6)    współudziale rodziców w określaniu kierunków działań profilaktycznych;

7)    współudziale rodziców w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami;

8)    zapraszanie i angażowanie rodziców do imprez okolicznościowych na terenie szkoły;

9)    zaznajamianiu rodziców z procedurami wewnątrzszkolnymi.

 

 1. 6.    Działania profilaktyczne szkoły wobec nauczycieli, wychowawców

 

Działania szkoły, prowadzone wobec nauczycieli, wychowawców mają charakter wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny i polegają na:

 

1)    podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji wychowawczych nauczycieli
w ramach pracy Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, pracy pedagoga szkolnego,;

2)    rozwijaniu umiejętności dobrej współpracy na linii nauczyciele – rodzice poprzez wspólne rozmowy, uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, uroczystościach, imprezach, wycieczkach szkolnych;

3)    podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania uzależnień oraz udzielania pomocy poprzez wspólne rozmowy, dyskusje, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń,  uczestnictwo w warsztatach, wykładach, szkoleniach, konferencjach;

4)    uświadamianiu o konieczności poznania rodziców ucznia, domu, zwyczajów, kultury (np. rozmowa, wywiad środowiskowy);

5)    uświadamianiu o konieczności pełniejszego poznania ucznia;

6)    uświadamianiu o konieczności przekazania niektórych zadań wychowawczych rodzicom;

7)    zwiększeniu przestrzeni oddziaływań wychowawczych;

8)    uświadamianiu o konieczności akceptacji, zrozumienia dla aktywności uczniów i rodziców;

9)    uświadamianiu potrzeby wyciągania odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli
w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów.

 

 1. 7.    Działania profilaktyczne szkoły wobec innych pracowników szkoły

 

Działania szkoły, prowadzone wobec innych pracowników szkoły mają wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny i polegają na:

1)    rozwijaniu umiejętności dobrej współpracy na płaszczyźnie pracownik - nauczyciel, pracownik-wychowawca poprzez wspólne rozmowy, uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, szkoleniach,

2)    uświadomienie znaczenia prezentowania prawidłowych wzorców zachowań przez pracowników Szkoły;

3)    uświadomienie dużego znaczenia w wyciąganiu odpowiednich konsekwencji przez pracowników Szkoły w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów.

 

 1. 8.    Działania o charakterze interwencyjnym:

 

1)    na terenie szkoły przy naruszaniu zakazu posiadania, sprzedawania i używania papierosów, alkoholu i narkotyków;

2)    uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie narusza regulamin szkolny muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi w Statucie Szkoły i Regulaminie Szkoły;

3)    w sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja skierowana na pomoc uczniowi i rodzinie,

4)    decyzje o podjęciu stosownych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły
w konsultacji z wychowawcą ucznia, pedagogiem i psychologiem.

 

 

 1. 9.    Edukacja prozdrowotna

 

 W Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji:

 • Programu Wychowawczego – profilaktycznego;
 • zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
 • konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • współpracy z: pielęgniarką szkolną, Policją, MOPS, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • zajęć z wychowawcą,
 • imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • akcji informacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych,
 • zebrań z rodzicami,
 • spotkań indywidualnych i grupowych z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz pielęgniarką szkolną,
 • spotkań ze specjalistami/praktykami w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

III. Zadania Dyrektora, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej w związku działalnością wychowawczą i zapobiegawczą prowadzoną wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

1. Dyrektor szkoły:

1)    realizuje zadania wynikające ze statutu szkoły;

2)    monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych;

3)    na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji strategii;

4)    podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

 

2. Nauczyciele i wychowawcy klas:

1)    realizują zadania zawarte w szkolnym programie wychowawczo -profilaktycznym oraz w planie pracy wychowawcy klasy;

2)    systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego
i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, treści i formy zajęć profilaktycznych są dostosowane do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia;

3)    realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia oraz podczas godzin pozostających do dyspozycji wychowawców;

4)    uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem;

5)     wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując
o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia;

6)    wychowawcy klas organizują zajęcia z rodzicami uczniów o charakterze profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki;

7)    wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy;

8)     wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych
i edukacji prozdrowotnej.

 

3. Pedagog szkolny:

1)    zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla uczniów podejmujących zachowania ryzykowne;

2)    systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety skierowane do uczniów, rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły);

3)    prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów;

4)     udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii;

5)     dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy (placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom współuzależnionym;

6)    organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne spotkania w celu zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych;

7)     współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę
w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży;

8)     organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością;

9)     współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.

4. Pielęgniarka szkolna podczas pobytu na terenie szkoły:

1)    udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje;

2)    wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia;

3)    powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia;

4)    współpracuje z pedagogiem, wychowawcą, dyrektorem szkoły w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy  lub podejrzenia, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.

 

5. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, wychowawcę lub nauczyciela o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.

 

Standard 3

Wszyscy pracownicy szkoły dokonują systematycznej oceny efektów podejmowanych działań zapobiegawczych, a pracownicy edukacyjni dokonują dodatkowo oceny efektów wychowawczych poprzez określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem (w tym form, sposobów i okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy).

 

IV.  Procedury działań interwencyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie funkcjonują następujące procedury działań interwencyjnych:

 1. Procedura postępowania wobec ucznia mającego trudności w nauce.
 2. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
 3. Procedura postępowania w przypadku ciąży nieletniej uczennicy.
 4. Procedura postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów związanych
  z substancjami psychoaktywnymi.
 5. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 6. Procedura postępowania w sytuacjach krytycznych - jak postępować, kiedy po dziecko przychodzi pijany rodzic.
 7. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 8. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela przez ucznia.
 9. Procedura wprowadzenia „Niebieskiej Karty”.
 10. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego (przemocy, bójki).
 11. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.
 12. Procedura postępowania w sytuacji konieczności skierowania ucznia do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 13. Procedura powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów o trudnych sytuacjach.
 14. Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego.
 15. Warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 16. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli).Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego - kradzieży.

 

V. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

Działania interwencyjne to konsultacje indywidualne pełniące formę doraźnej pomocy
w sytuacjach powstania wątpliwości wychowawczych u rodziców i w sytuacjach trudnych wychowawczo dla nauczyciela. Współczesne badania nad rodziną potwierdzają ogromne znaczenie rodziny nie tylko dla rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka, ale przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju jego uczuć i postawy społecznej. Wpływ ten zależy od tego, w jakim stopniu rodzice potrafią wypełnić swoje zadania w stosunku do dziecka oraz czy potrafią wywiązać się ze swoich rodzicielskich obowiązków wobec niego. Obserwacja działalności wychowawczej rodziców wykazuje, że dość często natrafiają oni na trudności w realizacji zadań wynikających z ich obowiązków rodzicielskich. Są nawet i tacy rodzice, którzy tych obowiązków w ogóle nie podejmują. Aby pomóc w sprostaniu zadań wynikających z bycia rodzicem, szkoła przede wszystkim:

1)    włącza rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl życia;

2)    organizuje szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych prowadzone przez specjalistów  z zakresu profilaktyki, psychoterapeutów;

3)    wzbogaca wiedzę i umiejętności rodziców w ramach spotkań ogólnoszkolnych, klasowych, czy indywidualnych;

4)    organizuje spotkania rodziców z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, podczas których przekazywane są ulotki informacyjne, udzielane są indywidualne wskazówki i porady;

5)    interweniuje w przypadku pojawienia się problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, organizowanie opieki; informuje o specjalistycznej pomocy, podejmuje stosowne działania.

 

Kontakty rodziców ze szkołą odbywają się według następujących zasad:

 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorami jest szkoła.
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według ramowego harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
 3. Spotkania odbywają się w formach:

a)    zebrań ogólnych z rodzicami,

b)    spotkań indywidualnych wychowawcy z rodzicami,

c)    zebrań klasowych z rodzicami,

d)    indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem,

e)    innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

 

 1. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami np. za pośrednictwem e - Dziennika lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem, za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 2. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).
 3. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany powiadomić uczniów i rodziców, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania.
 4. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 5. Każdy pracownik pedagogiczny szkoły, w razie konieczności może skontaktować się z rodzicami telefonicznie lub wezwać rodzica do szkoły za pośrednictwem e- Dziennika lub sekretariatu (telefonicznie lub w formie pisemnej).
 6. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:

a)    zebrania z rodzicami,

b)    e-Dziennik,

c)    wizyty wychowawcy w domu ucznia,

d)    indywidualne spotkania z rodzicami na terenie szkoły.

 

 1. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

a)    nauczyciela danego przedmiotu,

b)    wychowawcy klasy,

c)    pedagoga szkolnego,

d)    dyrektora i wicedyrektora szkoły,

e)    Rady Pedagogicznej,

f)     organu prowadzącego szkołę,

g)    organu nadzorującego szkołę.

 

Z zachowaniem  zasad postępowania administracyjnego.

 

VI. Współpraca szkoły z policją.

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła utrzymuje stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem współpracy ze strony szkoły jest pedagog szkolny a ze strony policji - specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.

W ramach współpracy organizuje się:

1)    wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki zagrożeń;

2)    spotkania tematyczne dzieci z udziałem funkcjonariuszy policji nt. odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców czynów karalnych, cyberprzemocy, netoholizmu;

3)    informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży;

4)     udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie szkoły;

5)     udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

VII. Działania interwencyjne w przypadkach demoralizacji.

 

Szkoła, w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji podejmuje działania interwencyjne.

 

Kolejność działań przedstawia się w następujący sposób:

 

 1. Uzyskana informacja zostaje przekazana wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego (jeśli to nie od niego uzyskał informację) i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne  środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

W określonych przypadkach policja może wykonywać wobec ucznia pewne czynności służbowe na terenie szkoły.

 

Art. 37 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich upoważnia policję do:

 • przesłuchania nieletniego;
 • przesłuchania świadków;
 • zatrzymania nieletniego i umieszczenia go w Policyjnej Izbie Dziecka

 

Działania te podejmuje policja, tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego oraz gdy niezbędne jest zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia, z uwagi na niebezpieczeństwo ich utraty lub zniekształcenia.

Przesłuchanie nieletniego sprawcy wymaga zachowania następujących zasad:

1)     zapewnienia nieletniemu pełnej swobody wypowiadania się;

2)     wysłuchania nieletniego w warunkach zbliżonych do naturalnych;

3)     przesłuchanie nieletniego w obecności rodziców lub prawnego opiekuna, a niekiedy
w obecności nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

 

Standard 4.

Szkoła przestrzega poniższych zasad:

Obowiązkiem Policji jest zapewnienie przy przesłuchaniu obecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

W przypadku niemożliwości zapewnienia obecności którejś z wymienionych osób, Policja może wezwać nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Przez niemożność wzięcia udziału rodziców lub opiekuna w przysłuchaniu należy rozumieć przeszkodę natury faktycznej, której w danej sytuacji nie można pokonać, np. choroba, znaczna odległość od miejsca zamieszkania.


Przesłuchanie nieletniego sprawcy czynu karalnego bez udziału którejkolwiek
z wymienionych osób stanowi istotne naruszenie procedury i uzasadnia złożenie zażalenia. Nie jest natomiast uchybieniem procesowym przesłuchanie nieletniego w obecności tylko jednego z rodziców.

 

VIII.  Współpraca szkoły z Miejską Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koszalinie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ze zm. w Dz.U z 2017 r., poz. 1647 - publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Organizacja współpracy szkoły z poradnią:

 1. Poradnia współpracuje ze szkołą w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się.
 2. Szkoła sugeruje rodzicom konieczność wykonania badań w poradni psychologiczno- pedagogicznej najczęściej w celu diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 3. Poradnia wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, przy realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły - w tym wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 4. Pedagog szkolny uczestniczy także w comiesięcznych spotkania pedagogów szkolnych. Spotkania te służą poszerzaniu umiejętności wychowawczych pedagogów oraz dzieleniu się nowymi metodami i formami pracy.
 5. Wymienione zadania realizowane są poprzez: badanie pedagogiczne i psychologiczne uczniów kierowanych do poradni; porady i konsultacje; indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w szkole; warsztaty; działalność informacyjno-szkoleniową.

 

IX.  Współpraca szkoły z sądem rodzinnym.

 1. Szkoła (dyrektor, pedagog) sporządza pisemne wnioski z uzasadnieniem o rozpatrzenie spraw nieletnich dotyczących:

a)     systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego,

b)     rażących zaniedbań rodziców w sprawowaniu opieki i wychowania nad nieletnimi,

c)     przemocy w rodzinie,

d)     uczniowskich aktów wandalizmu i agresji.

 

 1. Dyrektor/pedagog/wychowawca uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawach uczniów.
 2. Szkoła przekazuje na prośbę sądu, kuratorów rodzinnych, opinie o uczniach nad którymi ustanowiono nadzór z powodu wychowywania się w rodzinie zastępczej lub z powodu toczącego się postępowania w ich sprawie.
 3. Szkoła współdziała z zawodowymi i społecznymi kuratoriami rodzinnymi w celu projektowania wspólnych oddziaływań wobec ucznia, rodziców/prawnych opiekunów.

 

X.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w szkole uczniom oraz ich  rodzicom.

Szkoła zapewnia uczniom zajęcia profilaktyczne oraz zajęcia umożliwiające alternatywne wobec zachowań ryzykownych zaspokajanie ich potrzeb psychicznych i społecznych,
a uczniowie aktywnie w nich uczestniczą.

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w formie:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia - dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

2)    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - dla uczniów mających trudności w nauce,
a w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

3)    zajęć specjalistycznych, w tym:

a)    zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

b)    zajęć socjoterapeutycznych (oraz innych o charakterze terapeutycznym) - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

c)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - dla uczniów, którzy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych.

4)    porad i konsultacji.

 

Ta sama forma pomocy dla nauczycieli i rodziców udzielana jest w formie:

 • porad i konsultacji,
 • warsztatów i szkoleń.

 

Aktywny udział uczniów w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych                             i społecznych.

Zajęcia profilaktyczne prowadzą:

 • wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach zajęć z wychowawcą,
 • nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, w ramach zajęć edukacyjnych,
 • nauczyciele realizujący wychowanie do życia w rodzinie,
 • nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe,
 • pedagodzy, prowadząc zajęcia  realizują programy profilaktyczne.

 

Dostosowanie treści i form zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych uczniów oraz stopnia zagrożenia.

Wybór przekazywanych uczniom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się zgodnie
z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia:

 • zagrożenia wynikające z wagarowania,