Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 827802
  • Do końca roku: 75 dni
  • Do wakacji: 247 dni

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KOSZALINIE

 

 

Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania opracowano na podstawie:

 

- rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

 

- Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie..

 

Ustalenia ogólne:

 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.

 

2. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania na pierwszym zebraniu.

 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego .

 

4. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi dotyczące zachowania uczniów wychowawcom.

 

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów, opinii nauczycieli ,  samooceny ucznia i oceny  klasy. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

6. Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole i w jej obrębie oraz podczas wyjść

i wycieczek szkolnych.

 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

8. Punkty za nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia i inne wykroczenia popełnione przez ucznia w okresie pomiędzy klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej a początkiem nowego semestru przechodzą na nowy semestr.

9 . W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych punktów.

 

10.  W przypadku , gdy uczniowi grozi naganna ocena z zachowania, obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów na miesiąc przed zakończeniem semestru i roku szkolnego.

 

11. Rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem punktowego systemu oceniania zachowania. Odwołania mogą być złożone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuję komisję, która po przeanalizowaniu zachowania podejmuje decyzję odnośnie oceny z zachowania w drodze głosowania. Ustalona przez komisję ocena z zachowania jest ostateczna.

 

12. W przypadku zniszczenia przez ucznia mienia szkolnego lub prywatnego, koszty ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Szczegółowe kryteria oceniania

 

1. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

 

  • wzorowe            190  i więcej pkt. 
  • bardzo dobre      121 – 189  pkt.
  • dobre                  100 – 120  pkt.
  • poprawne             41 – 99  pkt.
  • nieodpowiednie     1 – 40  pkt.
  • naganne                0 pkt.  i mniej

 

2. Na początku roku szkolnego i drugiego  semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równoznaczne z oceną dobrą.

 

PUNKTY DODATNIE

 

Forma

Lp

Aktywność ucznia

Ilość punktów

Udział w konkursach przedmiotowych , sportowych i innych

1.

Udział w szkolnym konkursie/zawodach

2

2.

Udział w międzyszkolnym konkursie/ zawodach

5

3..

Laureat  w szkolnym konkursie/zawodach sportowych( miejsce 1,2,3)

10

4.

Laureat w międzyszkolnym konkursie/zawodach

20

5.

Laureat i  wyróżnienie w konkursie na szczeblu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim

- Konkurs Kuratoryjny, Małe Olimpiady, Kangur,

- pozostałe konkursy

 

 

 

 

50

20

Frekwe-ncja

6.

Wzorowa frekwencja ( 98% )

 

20

(raz w

semestrze)

Praca na rzecz szkoły i klasy

7.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy).

 

 10

( raz w semestrze)

8.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole ( Samorząd Szkolny )

15

( raz w semestrze)

9

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich

10

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Praca na rzecz szkoły i klasy (gazetka szkolna, klasowa, dekoracja klasy, szkoły, dbanie o wystrój klasy, prace organizacyjno - porządkowe w salach lekcyjnych, pomoc w organizacji imprez klasowych, itp.).

 

 

 

Pomoc koleżeńska w nauce.

 5

(za każdą formę)

 

 

 

 

 

10

( raz w miesiącu)

12.

Zbiórka makulatury.

10

( raz w semestrze)

13.

Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, udział w zajęciach pozalekcyjnych

 

10

( raz w semestrze)

 

14.

Pomoc w organizacji imprez szkolnych (ustawianie krzeseł, sprzątanie po uroczystości, itp.).

 

 

 

10

15.

Występ podczas apeli i uroczystości szkolnych.

15

16.

Udział w akcjach charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat, itp.

 

10

17.

Premia za brak punktów ujemnych.

10

( raz w semestrze)

 

 

18.

Premia za samoocenę i ocenę zachowania wystawioną przez kolegów:

-wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

(raz w semestrze)

           8

6

4

2

 

19.

Aktywne czytelnictwo ( trzy osoby z największą liczbą wypożyczonych książek, co najmniej 5, nie licząc lektur)

 

 

10

(raz w semestrze)

Kultura osobista

20.

Szacunek i kultura wysławiania się i zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, dobre maniery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

( raz w semestrze)

 

 

 

 

 

Punkty ujemne

 

Forma

Lp.

Aktywność ucznia

Ilość punktów

Frekwencja szkolna

1.

Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne ( za każdą lekcję).

 

2

2.

Spóźnienia z własnej winy ( za każde ).

2

3.

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

( np. podczas przerwy).

 

 

 

5

Ubiór

i wygląd

4.

Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.

5

5.

Niestosowny strój ( buty na obcasie, wyzywające ubranie), makijaż, pomalowane paznokcie, farbowane włosy

5

 

Brak obuwia zmiennego w sezonie zimowym

3

 

 

Niewłaściwe zachowania i postawy

6.

Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.

 

2

7.

Jedzenie, picie i żucie gumy podczas lekcji

(z wyjątkiem sytuacji wynikających ze wskazań lekarskich).

 

5

8.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

5

9.

Niećwiczenie na zajęciach z baletu bez usprawiedliwienia.

5

10.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki i wyjść.

10

11.

Zaśmiecenie klasy.

5

12.

Niewłaściwe i niebezpieczne  zachowanie podczas przerw.

5

13.

Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, apeli.

10

14.

Schodzenie lub wchodzenie niewłaściwą stroną schodów

3

15.

Używanie telefonu i innego sprzętu multimedialnego.

10

16.

Stosowanie agresji słownej

10

17.

Stosowanie agresji fizycznej

 

 

20

18.

Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości (lekceważenie, odmowa wykonania poleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, nieodpowiednia postawa ciała, gesty i czyny naruszające godność osobistą,  kłamstwo itp.).

 

20

19.

Stosowanie cyberprzemocy (podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto bez wiedzy osoby zainteresowanej, nagrywanie filmów, publikowanie zdjęć i filmów bez zgody osoby zainteresowanej, szkalowanie, nękanie, oczernianie w mailach, SMS-ach, podburzanie do negatywnych zachowań, itp.).

 

 

20

20.

Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, wandalizm, ( niszczenie szafek, ławek, krzeseł, ścian, drzwi, toalet, itp.).

 

15

21.

Zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób.

20

22.

Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy.

20

 

23.

Potwierdzone stosowanie używek.

20

24.

Kradzież.

30

25.

Zapisywanie obraźliwych tekstów i rysunków w miejscach ogólnodostępnych ( krzesła, ławki, zeszyty, prace pisemne, sprawdziany, testy, kartkówki, itp.).

 

10

26.

Samowolne opuszczenie lekcji ( wyjście w trakcie jej trwania)

20

 

Uczeń, który otrzymał:

- upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra

- naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna

- więcej niż 15 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej