Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853121
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

      

ROZDZIAŁ  XIII    (STATUTU SZKOŁY)

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

 § 105. 1. Ocenianiu podlegają :

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)    zachowanie ucznia;

 1. 2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. 3.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 1. 4.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 1. 5.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    dostarczenie uczniowi informacji o poziomie jego osiągnięć i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 

2)    pomaganie uczniowi w planowaniu swojego rozwoju,

 

3)    motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie nauki i zachowania,

 

4)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 

5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 

6)    niesienie pomocy uczniowi w nauce poprzez informowanie go o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 

7)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,

 

8)    monitorowanie bieżącej pracy ucznia.

 1. 6.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;

2)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3)    ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych    i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 108;

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i  poprawkowych;

5)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

 1. 7.    Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

§ 106.  W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)    zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)    zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)    zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)     zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)    zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6)    zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych),

7)    zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia
„wpływu” ocen cząstkowych według zasady: 5 za prace klasowe
i sprawdziany; 3 za odpowiedzi i kartkówki; 2 za inne aktywności ucznia (praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen. Szczegółowe przeliczniki ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania. Średnią ważoną oblicza się ze wszystkich przedmiotów w klasach IV – VI oprócz muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego i baletu.

8)    oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu :

 • celujący – średnia ważona 5,30 – 6,0
 • bardzo dobry – średnia ważona 4,51 – 5,29
 • dobry – średnia ważona 3,51 – 4,50
 • dostateczny – średnia ważona 2,51 – 3,50
 • dopuszczający – średnia ważona 1,70 – 2,50
 • niedostateczny – średnia ważona 1,69

§ 107.  Jawność oceny. 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający  specyfikę zespołu.

 1. 2.    Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły oraz przekazywane w formie pisemnej każdemu uczniowi oraz rodzicowi, który ma obowiązek zapoznać się z nimi i potwierdzić podpisem.

4. Z prac klasowych i wypracowań oceny uzasadnione są w sposób pisemny, a pozostałe oceny cząstkowe, ocenę śródroczną i roczną nauczyciel uzasadnia w sposób ustny po otrzymaniu oceny przez ucznia.

 

§ 108. Tryb oceniania i skala ocen. 

 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według  następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)    stopień celujący               -      6   -  cel.

2)    stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb.

3)    stopień dobry                   -      4   -  db.

4)    stopień dostateczny         -      3   -  dst.

5)    stopień dopuszczający     -      2   -  dop.

6)   stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym  w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.

3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 1. 1.    Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)    prace pisemne :

a)    kartkówka dotycząca materiału z dwóch-trzech ostatnich  tematów;

b)    klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

2)    praca i aktywność na lekcji;

3)    odpowiedź ustna;

4)    praca domowa;

5)    twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 109.  Ocenianie śródroczne.

 

 1. 1.    Ocena bieżąca.

1)    Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie.

2)    Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

3)    Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.

4)    Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

5)    W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.

6)    Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka.

 1. 2.    Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

 

1)    Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ocena ma wartość ważoną 5. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.

2)    Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.

3)     Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.

4)    Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

5)    Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.

6)    Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

7)    Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4.

8)    W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”.

9)    Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

                            100 %                 - stopień  celujący

                              99% -  90%      - stopień bardzo dobry

89 %   - 75%       - stopień dobry

74 %   -  51%      - stopień dostateczny

50 %   -  35%      -  stopień dopuszczający

34 %   -  0%        - stopień niedostateczny              

§ 110. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej                             w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 111.  Wymagania edukacyjne. 

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

3.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

2)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

3)     uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

4)    osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

4.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)    opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2)    rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

5.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)    nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;

2)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2)    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)    ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

2)    rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

8.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)    nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności.                  

9.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

10. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.

 1. 4.            Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.12 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń  nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

 

§ 112. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

        I   okres  -   IX  -  I

       II   okres   -  II  -   VI 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.

5.Na  5  tygodni  przed  śródrocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady     Pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawca  klasy  są  zobowiązani  poinformować  rodziców  i  uczniów  o  przewidywanych  ocenach  klasyfikacyjnych  ze  wszystkich  zajęć  edukacyjnych  oraz  o  obniżonych  ocenach  zachowania (do  nieodpowiedniej i  nagannej).

6. Na  pięć  tygodni  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawca  klasy  są  zobowiązani  poinformować  rodziców i  uczniów o  przewidywanych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  przewidywanej  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej    zachowania i uzyskać potwierdzenie na piśmie 4 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

7.Przewidywana   ocena  śródroczna  i  roczna, z wyjątkiem oceny dopuszczającej z  zajęć  edukacyjnych  oraz śródroczna   i    roczna  ocena  zachowania, z wyjątkiem oceny poprawnej,  mogą  zostać  obniżone o jeden stopień,  gdy  w  ciągu  pięciu  tygodni  przed  klasyfikacją  uzyskiwane  przez  ucznia  oceny  są  zdecydowanie  gorsze,  stosunek  do  obowiązków  szkolnych  lekceważący,  a  zachowanie  niezgodne  z  zasadami  współżycia  społecznego  i  ogólnie  przyjętymi  normami  etycznymi .

8. Po ustaleniu przewidywanej oceny śródrocznej przez nauczyciela / wychowawcę (ocena z zachowania), rodzic ma możliwość uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny i informacji o zakresie treści programowych, których uczeń nie opanował:

1)    w formie ustnej,

2)    w formie pisemnej, po złożeniu wniosku do nauczyciela przedmiotu/ wychowawcy (ocena z zachowania).

 9. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna jest ostateczna.

 

10. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne                  z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, z religii według skali 1 – 6.

 

11. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 10 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I – III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

12.Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§ 113.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 111 Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)    frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)    usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)    przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)    uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)    skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  wystawienia ocen.

6. Nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  ust.  4.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 114.  Egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. 1.    Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. 2.    Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 1. 3.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 1. 4.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
 1. 5.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

7. Egzamin klasyfikacyjny z języka obcego musi zdać uczeń, który kontynuuje naukę języka obcego we własnym zakresie.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  –    jako przewodniczący komisji;

 

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne..

13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1)    imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,

 

2)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

 

3)    termin egzaminu,

 

4)    imię i nazwisko ucznia,

 

5)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 

6)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 20 oraz § 115.

18. Na pisemny wniosek ucznia/rodzica (prawnego opiekuna) złożony do dyrektora szkoły, do wglądu może zostać udostępniona dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, w terminie 7 dni od złożenia wniosku, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

 

19. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 115.  Egzamin poprawkowy. 

 

 1. 1.    Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. 2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. 3.    W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 1. 4.    Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 1. 5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 111 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w KIPU.

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)          imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,

 

2)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

 

3)    termin egzaminu,

 

4)    imię i nazwisko ucznia,

 

5)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 

6)    wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 116 ust. 1.

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 14.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji   i powtarza klasę.

 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 109 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 116.Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 1. 1.  Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  2  dni roboczych po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczeń ma także prawo do podwyższenia przewidywanej oceny końcoworocznej z przedmiotu na pisemny wniosek jego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do nauczyciela przedmiotu w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uczeń musi przystąpić do sprawdzianu wiadomości, który ma formę ustną i pisemną, a w przypadku wychowania fizycznego, zajęć komputerowych – zadań praktycznych.

 1. 3.  Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 1. 4.  W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 1. 5.  Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. 6.  Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 1. 7.   Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

11. Przepisy  1-10  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

 

§ 117. Ocena zachowania.

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1)    wzorowe             -  wz;

2)    bardzo dobre      -  bdb;

3)    dobre                  -  db;

4)    poprawne           -  popr;

5)    nieodpowiednie  -  ndp;

6)    naganne             -  ng.

6.   W I etapie edukacyjnym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną opisową.  Kryteria uwzględniają wychowanie moralne i edukację społeczną, a w szczególności:

1)    rozumienie sytuacji życiowych, wartości etycznych i odróżniania dobra od zła,
a w tym: szanowanie rówieśników i dorosłych; kierowanie się w postępowaniu dobrem, sprawiedliwością i prawdomównością;

2)    przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności szkolnej, rozumienie, przynależności do grupy rówieśniczej oraz współdziałania z rówieśnikami, a w tym: wywiązywanie się ze swoich obowiązków; współpraca z zespołem; uczestniczenie w życiu klasy; wyrażanie emocji w sposób nienaruszający praw innych, używanie form grzecznościowych;

3)    rozumienie potrzeby wywiązywania się z powinności wobec innych, a w tym: rozwiązywanie napotkanych problemów, nie zrażanie się trudnościami; dążenie do celu; dotrzymywanie umów i zobowiązań; pomoc innym; dokonywanie rzetelnej i krytycznej samooceny
i oceny innych; znajomość zagrożeń ze strony ludzi, znajomość numerów telefonów alarmowych;

4)    troska o bezpieczeństwo własne i innych, a w tym: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

5)    rozumienie przynależności do rodziny, poczucia świadomości przynależności do narodu, a w tym: znajomość i szanowanie symboli narodowych.

Ocenę ustala wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii nauczycieli uczących
w danej klasie, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i świetlicy. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

7. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

9. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną   w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11.W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2)    wychowawca klasy;

3)    wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)    pedagog;

5)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6)    przedstawiciel Rady Rodziców.

12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)    skład komisji,

 

2)    termin posiedzenia komisji,

 

3)    imię i nazwisko ucznia,

4)    wynik głosowania,

 

5)    ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

16. Uczniowi i rodzicom (opiekunom prawnym) może zostać udostępniona do wglądu dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 10, na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni licząc od momentu złożenia wniosku. Dokumentacja zostaje udostępniona na terenie szkoły w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 118. Tryb ustalania oceny zachowania.

 

 1. 1.    Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 1. 2.    Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 1. 3.    Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 1. 4.    Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.
 1. 5.    Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.
 1. 6.    Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.
 1. 7.    Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy                       w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 119.  Zasady oceniania zachowania.

 

 1. 1.    Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 1. 2.    W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 1. 3.    Uczeń oceniany jest z trzech  zakresów postępowania:

1)    stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

2)    kultury osobistej;

3)    stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;

4. Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia:

1)  OCENĘ  WZOROWĄ   otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega kryteriów oceny zachowania:

a)    Jest zawsze przygotowany do zajęć, wypełnia polecenia nauczyciela, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne, a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco;

 

b)    Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego,

 

c)    Szanuje symbole i tradycje szkoły;

 

d)    Dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów;

 

e)    Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych;

 

f)     Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o jej dobre imię, jest wzorem do naśladowania;

 

g)    Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom;

 

h)   Dba o higienę osobistą;

 

i)     Jego strój jest zawsze czysty i skromny;

 

j) Kolor jego włosów jest naturalny.

 

2)  OCENĘ BARDZO DOBRĄ   otrzymuje uczeń, który przestrzega kryteriów oceny zachowania:

a)   Jest zawsze przygotowany do zajęć, wypełnia polecenia nauczyciela, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne, a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco;

 

b)   Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia zgodnie ze swoimi możliwościami;

 

c)    Szanuje symbole i tradycje szkoły;

 

d)   Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów;

 

e)   Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych;

 

f)     Zawsze zachowuje się kulturalnie, dba o dobre imię szkoły;

 

 

g)   Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom;

 

h)   Dba o higienę osobistą;

 

i)      Jego strój jest zawsze czysty i skromny;

 

j)     Kolor jego włosów jest naturalny.

  

3)OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w istotny sposób nie uchybił kryteriom oceny zachowania:

 

a)    Wywiązuje się z obowiązków ucznia, w wyjątkowych sytuacjach może być nieprzygotowany do zajęć, nie przeszkadza w ich prowadzeniu, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela, dopuszcza

 

b)    Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, dopuszcza się do 3 uwag w semestrze;

 

c)    Szanuje symbole i tradycje szkoły;

 

d)    Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów;

 

e)    Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych, nie stwarza sytuacji konfliktowych;

 

f